Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/45742/1748/11.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.49091/Δ1.14744/4.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄5474/11.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ.37674/10.4.2020 (Β΄1291) ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.131207/10.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5481/11.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της ΓΔΟΥ281/13.11.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ392/9.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5449/9.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Αντικατάσταση της 34341/5991/18.9.2020 ΚΥΑ “Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 26 του Ν.4722/2014” (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄4581). (ΚΥΑ Αριθμ.47284/359/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5080/17.11.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/45742/1748/11.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.49091/Δ1.14744/4.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄5474/11.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ.37674/10.4.2020 (Β΄1291) ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.131207/10.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5481/11.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της ΓΔΟΥ281/13.11.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ392/9.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5449/9.12.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Αντικατάσταση της 34341/5991/18.9.2020 ΚΥΑ “Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 26 του Ν.4722/2014” (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄4581). (ΚΥΑ Αριθμ.47284/359/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5080/17.11.2020)

Διαβάστε το άρθρο »