Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του Ν.4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.52831/1581/22.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5759/28.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.52831/1581/22.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5759/28.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin