Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1207/5.11.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20.3.2017 (Β΄928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.107766/12.10.2018 του Υπ. και του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β’4925/5.11.2018)

Περισσότερα

Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994. (Έγγραφο ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018/01-10-2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προϋποθέσεις άμεσης επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου. Άρθρο 36 του Ν.4569/2018. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1202/29.10.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1185/2.10.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο (Έκδοση 1η – Αύγουστος 2018) της ΑΑΔΕ με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.ΠΟΛ1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) απόφασης της Υφ. Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν.4469/2017”. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1181/27.9.2018 της Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4322/28.9.2018)

Περισσότερα

Νέες Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΕΓΔΙΧ για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Περισσότερα

Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1180/27.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΒ1139451ΕΞ2018/21.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. (Εγκύκλιος ΠΟΛ1174/13.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287).(Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1171/29.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3964/12.9.2018)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΑ1136043ΕΞ2018/17.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β΄1445) “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΔΕΑΦ1128500ΕΞ2018/28.8.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3965/12.9.2018)

Περισσότερα

Έναρξη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού και ορισμός Μελών αυτού. (Απόφαση Αριθμ.πρωτ.94004/10.9.2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους)

Περισσότερα