Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. (ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1077946/ΕΞ2018/21-5-18)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών». [ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1081/18 (ΦΕΚ-1768 Β/18-5-18)]

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα Έντυπα Ε2 και Ε3 (τελευταία ενημέρωση: 16.5.2018), της ΑΑΔΕ

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1087/11.5.2018 – ΑΔΑ: Ω90Σ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΡ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη». (Παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προυποθέσεις κατά τις οποίες μισθωτοί με μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (9.5.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (4.5.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1456/26.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

Περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), (24.4.2018): «Άνοιξε η εφαρμογή εξόφλησης φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXISnet με τη χρήση καρτών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (24.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογικές δηλώσεις συζύγων»

Περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), (19.4.2018): «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)» – «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2017»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1071/16.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1363/19.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1075/18.4.2018 – ΑΔΑ: 7ΧΥΦ46ΜΠ3Ζ-13Ε) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1065/2.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1324/18.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει”

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 812345...Τελευταία Σελίδα »