Διευκρινίσεις επί της αριθμ.12998/232/23.3.2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων–εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.14676/253/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση αναστολής υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, έως 30.4.2020 – Παράταση στη χρήση άδειας ειδικού σκοπού έως 24.4.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.14556/448/7.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1208/7.4.2020)

Περισσότερα

Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές. (Δελτίο Τύπου 7.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Επέκταση εφαρμογής για την παράταση στις προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ80020/14013/Δ16.407/6.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68). (Εγκύκλιος Ε.2043/6.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. (Απόφαση Αριθμ.Α.1075/2.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1160/3.4.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Απόφαση Αριθμ.Α.1073/2.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1158/3.4.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Απόφαση Αριθμ.Α.1072/2.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1157/3.4.2020)

Περισσότερα

Ένταξη των νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης με 4 ΥΑ που περιέχουν μέτρα στήριξης στις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις, στους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή (παρατάσεις προθεσμιών καταβολής οφειλών). (Ανακοίνωση 3.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Παρατείνονται έως και την 10.4.2020, για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι προθεσμίες καταβολής οφειλών: α) των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες λήγουν την 30.3.2020 και την 31.3.2020 που δικαιούνται έκπτωσης 25%, β) που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.3.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1068/31.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ 1113/31.3.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ αριθμ.12998/232/23.3.2020 (Β΄1078) που αφορούν στην παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις και στη μη υπαγωγή δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία στο πεδίο εφαρμογής της. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.13738/413/31.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”. (Άρθρο 12 της ΠΝΠ 30.3.2020 – ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο έτος της ηλικίας τους ή που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. (Απόφαση Αριθμ.Α.1066/30.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1083/30.3.2020)

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.12998/232/23.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1078/28.3.2020)

Περισσότερα