Παρατείνεται έως τις 28.9.2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ. (Δελτίο Τύπου 21.9.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Άμεση ενημέρωση Φορολογικού Μητρώου για ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. (Δελτίο Τύπου 16.9.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. (Εγκύκλιος Ε.2147/11.9.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο έως 21.9.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ207/10.9.2020 – ΦΕΚ Β΄3867/10.9.2020)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τη Δευτέρα 31.8.2020 και ώρα 15.00. (Δελτίο Τύπου 27.8.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν.4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” (Α΄128). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1191/18.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3506/25.8.2020)

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής υποβολής Ε9. (Δελτίο Τύπου 20.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1188/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3409/14.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του Ν.4712/2020 (Α΄146) – Αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης και νέα διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση, των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2136/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του N.4714/2020 (Α΄148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2132/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄951) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990” για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3342/10.8.2020)

Περισσότερα

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1186/7.8.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3327/7.8.2020)

Περισσότερα

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Εγκύκλιος Ε.2128/4.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα