Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2002/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170) ενημερωμένη έως και το Ν.4646/2019 (Α΄212/12.12.2019) και οι κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2019 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής. (Εγκύκλιος Ε.2001/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση έως την 30.4.2020 της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2206/30.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση Απόφασης περί Αποδεικτικού Ενημερότητας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1464/12.12.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4820/24.12.2019)

Περισσότερα

Προσαυξήσεις τέλος για πρόωρες εξοφλήσεις. (Δελτίο Τύπου 23.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ο.ΔΕΑΦ1173826ΕΞ2019/13.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και οφειλών με προστασία α΄ κατοικίας. (Άρθρα 39,59 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Φορολογικές ρυθμίσεις για τα ακίνητα. (Άρθρα 16,36,39 του Ν.4646/2019)

Περισσότερα

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”. (ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019)

Περισσότερα

Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Δ.ΟΡΓ.Δ 1143392ΕΞ2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 “Πτωχευτικός Κώδικας … διατάξεις”. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2188/4.11.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού). (Απόφαση Αριθμ.Α.1413/4.11.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4061/7.11.2019)

Περισσότερα

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. [Ανακοίνωση 31.10.2019 του Υπ. Οικονομικών και Απόφαση Αριθμ.121950ΕΞ 2019/31.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3977/1.11.2019) του Υφ. Οικονομικών]

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2183/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2182/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα