Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019. (Ανακοίνωση 21.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66), αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2081/15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στην Εφορία. (Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας [τροποποιήσεις σε θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους]. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2082/16.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2080/16.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το “Φόρο εισοδήματος εργοληπτών” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 17.5.2019)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το “Έντυπο Ν” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 17.5.2019)

Περισσότερα

Νόμος 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 20.5.2019 της προθεσμίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018. (Δελτίο Τύπου 15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν.4307/2014 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2075/14.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1164/23.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1618/10.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/6.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1591/9.5.2019)

Περισσότερα

Σύνδεση φορολογικού μητρώου με Υπουργείο Εσωτερικών και Ελληνική Αστυνομία. (Δελτίο Τύπου 7.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα