Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2140/16.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2137/12.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου – Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1163/15 απόφασης ΓΓΔΕ (Β΄1711). (Απόφαση Αριθμ.Α.1272/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2936/12.7.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ Β΄2536/21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι “άδειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator” ή “αδειών απλουστευμένων διαδικασιών”. (Απόφαση Αριθμ.Α.1238/27.6.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2935/12.7.2019)

Περισσότερα

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/15 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2134/9.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.: Ο ΔΕΛ 1098815 ΕΞ 2019/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β΄19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β΄1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Εγκύκλιος Ε.2132/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος. (Εγκύκλιος Ε.2131/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ.1195/1942. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2128/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση Ιουνίου 2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ενημέρωση των επιχειρήσεων που δέχονται κάρτες πληρωμών για την ασφάλεια των συναλλαγών. (Δελτίο Τύπου 5.7.2019 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. (Εγκύκλιος Ε.2125/3.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ.732/2019 απόφασης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2123/1.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν.4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1236/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2713/2.7.2019)

Περισσότερα

Ενημερωτικό για απόφαση αποδέσμευσης λογαριασμών. (Δελτίο Τύπου 28.6.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα