Παράταση έως 29.7.2020 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1156/24.6.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2099/25.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. (Απόφαση Αριθμ.16658ΕΞ2020/22.6.2020 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄2643/30.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α΄139). (ΚΥΑ Αριθμ.66780ΕΞ2020/29.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2655/30.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών. (Δελτίο Τύπου 30.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή για Υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. (Ανακοίνωση 24.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Διεύρυνση δικαιούχων και παράταση προθεσμίας έως 26.6.2020). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ138/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2488/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016. (ΚΥΑ Αριθμ.61239/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011. (ΚΥΑ Αριθμ.61238/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Απόφαση Α.1154/19.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Απόφαση Α.1153/17.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». (Απόφαση Α.1139/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Απόφαση Α.1138/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. (Απόφαση Α.1137/11.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Α.1125/29.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα