Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.99/25.10.2018 – ΦΕΚ Α΄187/5.11.2018)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις σχετικές με την αναγνώριση των ενιαίων αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters) στο Δημόσιο. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Περισσότερα

Τμήματα ή Σχολές Μηχανικών των οποίων το δίπλωμα έχει αναγνωριστεί ως integrated master. (Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας)

Περισσότερα

Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439 (ΦΕΚ A’ 222/30.11.2016)

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών : Κατάλογος βασικής νομοθεσίας

Περισσότερα

Εγκύκλιος Δ16β/04/281/Α.Φ./8.7.2013 “Άδεια εκτέλεσης ιδιωτικής εργασίας” Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων”

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Διαδικασία Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων”

Περισσότερα