Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Διαδικασία Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων”

Τρίπολη  06/10/2011

Κύριοι,

Σύμφωνα με τον Ν.6422/1934 και των συναφών Διαταγμάτων που συμπληρώνουν και επικαιροποιούν τα παραπάνω, καθώς και το Διάταγμα (ΦΕΚ 412/1950) που διαιρεί και κατατάσσει τις Μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε απλές και μη, οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα υπογραφής Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών μελετών και εγκαταστάσεων και δικαίωμα επίβλεψης επ’ αυτών.
Οι απόφοιτοι σχολών Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μόνο, αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτήν του πτυχίου τους και της άδειας άσκησης επαγγέλματος πού κατέχουν.
Οι απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μόνο, όπως ανωτέρω, για τα αντίστοιχα πτυχία τους και της άδειας άσκησης επαγγέλματος πού κατέχουν.
Προέκυψε όμως, σε πολλές Υπηρεσίες, όπως Δ/νσεις Συγκοινωνιών, Δ/νσεις Υγείας, Δ/νσεις Υδάτων αλλά και ειδικότερα στα Πολεοδομικά γραφεία, να μην τηρούνται, με ευθύνη των ελεγκτών Μηχανικών, συναδέλφων μας ή μη, καθώς και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Πολεοδομικών γραφείων.

Εκτός των προαναφερομένων ειδικοτήτων, αποφοίτων σχολών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. μελετούν και υπογράφουν στατικές μελέτες κτιρίων με περισσότερους από δύο (2) ορόφους, υποβάλλουν δε αυτές στα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία όπου κακώς γίνονται αποδεκτές από τους ελεγκτές Μηχανικούς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο.
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις αδειών που αφορούν μελέτες για κτίρια με μεγάλα ανοίγματα, πράγμα πού αντίκειται στην κείμενη Νομοθεσία.
Αναφέρομε εδώ το Νομοθετικό Πλαίσιο πού απαγορεύει τα ανωτέρω (εγκ. 51502/67 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών, εγκύκλιος 10/74 Υπουργείο Δημοσίων έργων, Απόφαση ΣτΕ 678/05).

Επισημαίνομε επίσης ότι πολλοί απόφοιτοι σχολών Τ.Ε.Ι. δεν χρησιμοποιούν τον ακριβή τίτλο σπουδών τους, αλλά χρησιμοποιούν τίτλους πού αφορούν Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι., γεγονός πού αποτελεί παραποίηση τίτλου σφραγίδας με όλες τις σχετικές συνέπειες.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δυστυχώς υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από συναδέλφους μας και συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι συντάσσονται και υπογράφονται Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, Οικοδομικές Άδειες κλπ. από άτομα που δεν έχουν το ανάλογο επαγγελματικό δικαίωμα και κατ’ επέκταση οι εκδιδόμενες Διοικητικές Πράξεις έχουν πρόβλημα νομιμότητας και ενδεχόμενης ακύρωσής αυτών.
Είναι δε σαφές ότι όλα αυτά απασχολούν πολύ σοβαρά το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με πλήρη συνείδηση και ευθύνη προς όφελος των πολιτών και της πολιτείας και οι οποίοι, ως άμεσα θιγόμενοι, μπορούν ατομικά ή συλλογικά να προσφύγουν αρμοδίως.

Κύριοι,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και την ορθή άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων Υπαλλήλων στις Υπηρεσίες σας με τελικό σκοπό την έκδοση ορθών και σύννομων Διοικητικών Πράξεων.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-Μ.Sc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin