Κατάρτιση καταλόγου πραγματογνωμόνων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως

Περισσότερα

Ενημέρωση για το πρόγραμμα υποδοχής του κοινού. (Ανακοίνωση 28.6.2021 της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας)

Περισσότερα

Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού. (Ανακοίνωση 2.7.2021 του ΥΠΕΝ – Ανακοίνωση 2.7.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση των: α) εγκεκριμένων με την αρ.15649/31.3.2016 (Β΄923) ΚΥΑ τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, β) εγκεκριμένων με την αρ.49439/16.9.2013 (Β΄2362) ΥΑ τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, γ) αναθεωρημένων με την αρ.517/03/22.3.2011 (Β΄710) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.Δ.Σ.141/20/27.5.2021 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄2673/24.6.2021)

Περισσότερα

Νόμος 4808/2021 “Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄101/19.6.2021)

Περισσότερα

Διαδικτυακή ημερίδα της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016 – Ν.4782/2021)», την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Περισσότερα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του συνάδελφου Γεώργιου Αν. Πλατή

Περισσότερα

Δημοσίευση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου. (Ανακοίνωση 9.6.2021 και Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Υπολογισμός παλαιότητας ακινήτου. (Απόφαση Αριθμ.60449ΕΞ2021/24.5.2021 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2146/24.5.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα