Διευκρινήσεις για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το Ν.4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από την 1.1.2021. (Εγκύκλιος με Α.Π.32607ΕΞ/2020/19.11.2020 και Αριθμ.Φακ.ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς – Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Σύνταξη Καταλόγου Ανταπόκρισης και Δράσης σε Έκτακτες Καταστάσεις – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 4.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

“Εξοικονομώ–Αυτονομώ”: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για τεχνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων. (Ανακοίνωση 26.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Σχετικά με κακόβουλο λογισμικό μέσω μηνυμάτων email. (Ενημέρωση 27.10.2020 του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.5997/23.10.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Βεβαίωση Μετακίνησης. (Ανακοίνωση 30.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020)

Περισσότερα

Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 26.10.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14.10.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4656/22.10.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Ανακοίνωση 23.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα