Εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές e-εγγυητικές και e-πρωτόκολλο από την 21.11.2019 στις 16:00 έως και την 22.11.2019 στις 15:00. (Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του κ. Νίκου Βατόπουλου “Όπου και να ταξιδέψω – Περπατώντας σε 24 πόλεις” στις 25.11.2019 στην Τρίπολη

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. [Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.70942Φ.701.2/5.11.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Συνέδριο με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού – 20 Χρόνια Δ.Π.Μ.Σ.». Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερα

Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. [Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων. [Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. [Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις. [Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές. [Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. [Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). [Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Υποδοµών. [Άρθρο 10 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. [Άρθρα 4 έως 9 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). [Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα