Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.182999/1135/23.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παρατείνεται, μέχρι 8 Ιουλίου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Λακωνίας. (Ανακοίνωση 23.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Αγαθά/Υπηρεσίες – Δημόσια Έργα) και ΚΗΜΔΗΣ, την Παρασκευή 24.5.2019 από ώρα 8:00 έως 17:00. (Ανακοίνωση 22.5.2019 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Περισσότερα

Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες. (Ανακοίνωση 21.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα Κτηματολογικά διαγράμματα. (Ανακοίνωση 21.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Νόμος 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019)

Περισσότερα

Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 15.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.65/2018/8.4.2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΦΕΚ Β΄1622/10.5.2019)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: έως 31.5.2019)

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη δημοσίευση των Νόμων 4608/19 (Α΄66) και 4609/19 (Α΄67) – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/16. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2508/8.5.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.4.2019 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)

Περισσότερα

Διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων με σταθερή τιμή ή κόστος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του Ν.4412/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.46613/25.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Υποδομών του ΥπΥΜΕ. (Απόφαση Αριθμ.ΔΚΕΔΕ/οικ.6560/9.4.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1435/24.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 18 Ιουνίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 24.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα