Κοινή Απόφαση (Αριθμ. οικ.5688/12.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 988/21.3.2018) του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014”

Περισσότερα

Ανακοίνωση της ΕΑΑΑΔΗΣΥ σχετικά με έκδοση επικαιροποιημένου οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/16547/699/20.3.2018 – ΑΔΑ: 687Ξ4653Π8-ΥΞΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πολεοδομικές Ρυθμίσεις επί Βασικού Οδικού Δικτύου μετά την έκδοση της υπ αρ. 3377/2015 απόφασης ΣΤΕ»

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 172574/222/15.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 952/16.3.2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»”

Περισσότερα

Εγκύκλιος 4 (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16.3.2016) του Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018»

Περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός (16.3.2018) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και τη Ρύθμιση των 120 Δόσεων

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/15047/84/14.3.2018) του Γενικού Διευθυντή Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»”. (Αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για οικοδομικές άδειες & έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας)

Περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά (Έκδοση Μαρτίου 2018), του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Περισσότερα

Ανακοίνωση (8.3.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση για την υπηρεσία νομικής υποστήριξης»

Περισσότερα

Δημοσίευση (7.3.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»”

Περισσότερα

Δημοσίευση (7.3.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Εγχειριδίου Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων” (Έκδοση 1η / Μάρτιος 2018)

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 166986/590/2.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 772/6.3.2018) των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010». (Αφορά τους δασικούς χάρτες)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (6.3.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4519/2018». (Με το άρθρο 22 τροποποιεί διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016)

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 171563/131/21.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 756/2.3.2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. 319624/21.12.2017 – ΦΕΚ Δ΄ 33/8.2.2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Mερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. : Άστρους-Δολιανών-Ξηροπηγάδου-Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06)»

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 3712345...102030...Τελευταία Σελίδα »