Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν.4685/2020 (Α΄92). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020)

Περισσότερα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν έως 31.12.2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. (Ανακοίνωση 7.7.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ΄ αρ.61/16/10.4.2019 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.απόφ.101/16/28.5.2020/11.6.2020 του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/30.6.2020)

Περισσότερα

Αιτήσεις προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές – Τροποποίηση της “Εφαρμογής γνωμοδοτήσεων Σ.Α.” του e-Άδειες. (Ανακοίνωση 30.6.2020 στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ “ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ Ε-ΑΔΕΙΕΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Σ.Α.”)

Περισσότερα

Έως τις 23.7.2021 η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος σε ορισμένες υπό κτηματογράφηση περιοχές της Κορινθίας. (Απόφαση Αριθμ.102/10/11.6.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” – ΦΕΚ Β΄2636/30.6.2020)

Περισσότερα

Έγκριση “Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17.6.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2448/19.6.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020 Ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά, του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έγκριση της υπ’ αρ.19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020)

Περισσότερα

Δημοσίευση Ν.4690/2020 – Κύρωση των από 13.4.2020 & 1.5.2020 ΠΝΠ – Τροποποίηση άρθρου 180 του Ν.4412/2016. (Ανακοίνωση 11.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – Παρατάσεις προθεσμιών από τις αναθέτουσες αρχές. (Έγγραφο Α.Π.14178ΕΞ2020/3.6.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 (Α΄289) σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4688/2020 (Α΄101). (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3.6.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΥΠΕΝ81/16.4.2019 ΚΥΑ “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον Ν.4512/2018 (Α΄5)” (Β΄ 1397). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2139/3.6.2020)

Περισσότερα

Νέες γνώμες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί διατάξεων Π.Ν.Π. και λοιπών διατάξεων για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. (Ανακοίνωση 3.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα