Παράταση της ημερομηνίας έναρξης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων – Αρθρ. 76 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021)

Περισσότερα

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (Απόφαση Αριθμ.101195/17.9.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4654/8.10.2021)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την Προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας (πλην του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλλίας): Παρατάση αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων έως την 5.11.2021. (Ανακοίνωση 5.10.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Παράταση στη βεβαίωση μηχανικού έως τις 31.12.2021. (Ανακοίνωση 29.9.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δερβενίου – Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ129/11/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ορχομενού (Λεβιδίου) και μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ149/14/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021)

Περισσότερα

Περί ορθότητας υπεύθυνων δηλώσεων. (Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.5400Φ.704.1/21.9.2021 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας)

Περισσότερα

Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων Ν.4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του Ν.4782/2021 (Α΄36) και του άρθρου 57 Ν.4825/2021 (Α΄157). (Έγγραφο Αρ.πρωτ.5519/20.9.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Δεύτερη ευκαιρία (μέχρι 31.12.2021) για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Άρθρο 66 του Ν.4830/2021)

Περισσότερα

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.240584/7.9.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Νόμος 4826/2021 “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄160/7.9.2021)

Περισσότερα

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/26.8.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄4044/2.9.2021)

Περισσότερα

Έναρξη προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 30.8.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα