Ελεύθερη διάθεση των Κτηματολογικών Χαρτών μέσω διαδικτύου – ΓΕΩΠΥΛΗ «INSPIRE» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. (Ανακοίνωση 17.9.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

“Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ή/και ΚΗΜΔΗΣ” & “Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών”. (Ανακοίνωση 14.9.2020 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα

Πιστοποίηση Τεχνικής αδυναμίας Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. (Έγγραφο Δ11/οικ.1455/10.9.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 22.10.2020 της Ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Κορινθίας. (Ανακοίνωση 10.9.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες είναι σε ισχύ και δεν επανυποβάλλονται. (Δελτίο Τύπου 10.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 10.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Περισσότερα

Παράταση έως 10.5.2021 των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος σε υπό κτηματογράφηση περιοχές της Κορινθίας. (Απόφαση Αριθμ.105/13/23.7.2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3644/2.9.2020)

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη Δράση 2.b.2.3. “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού”

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ (Προμηθειών & Υπηρεσιών), ΚΗΜΔΗΣ και ιστοτόπου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» την Παρασκευή 4.9.2020 από 15:00 έως 19:00. (Ανακοίνωση Α.Π.οικ.23742ΕΞ2020/28.8.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 (Απόφαση 2/27.8.2020) της ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ.πρωτ.4577/28.8.2020 “Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 Ν.4412/2016”

Περισσότερα

Παράταση έως τις 30.9.2020 στις δηλώσεις των αδήλωτων τετραγωνικών. (Δελτίο Τύπου 31.8.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας για παράταση έως 18.9.2020 στην προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Περισσότερα

Παράταση έως 4.9.2020 στη διαβούλευση για το Χωροταξικό–Πολεοδομικό σχέδιο νόμου. (Δελτίο Τύπου 24.8.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Δελτίο Τύπου 24.8.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα