Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως επρόσωπος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στο Μικτό Όργανο / Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων έτους 2018 του Δήμου Ναυπλιέων. (Προθεσμία υποβολής αίτησης : έως 18.1.2018)

Περισσότερα

Επικαιροποιημένα (εγκρίθηκαν στην 72η/21.12.2017 Συνεδρίαση της ΕΑΑΔΗΣΥ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της στις 15.1.2018) υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, άνω των 60.000 Ευρώ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Περισσότερα

Περιφέρεια Πελοποννήσου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως και 29.1.2018)

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων (αναθεωρημένων) προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποότητας-τιμής

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως 31.1.2018)

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν στις 18.1.2018 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Περισσότερα

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες – Εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών για σύνταξη εισήγησης καθορισμού των τιμών εκκίνησης

Περισσότερα

Ανακοίνωση (19.12.2017) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 7545/27.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016»

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (ΦΕΚ Β΄ 4535/21.12.2017)

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (ΦΕΚ Β΄ 4534/21.12.2017)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (11.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ για την έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Εγκύκλιος 24/21.12.2017 του ΥΠΥΜΕ

Περισσότερα

Διακήρυξη (22.12.2017) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Περισσότερα

Εγκύκλιος 23 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/ οικ.91224 /ΦΝ 466/19.12.2017 – ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147)»

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 3312345...102030...Τελευταία Σελίδα »