Νέα ημέρα και ώρα για την παροχή Νομικής Υποστήριξης των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 14.9.2018 του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύνταξη των νέων Δασικών Χαρτών του Νομού Αργολίδας. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.193216/11.9.2018 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του ν.4530/18 (Α΄59), των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν.4439/16 (Α΄222) και λοιπών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/53903/603/12.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν.4447/16 (Α΄241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. (Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.90/26.7.2018 – ΦΕΚ Α΄162/3.9.2018)

Περισσότερα

Ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. (Ανακοίνωση 3.9.2018)

Περισσότερα

Σε πιλοτική λειτουργία από τις 3.9.2018 η πλατφόρμα για τις e-adeies

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως 28.9.2018)

Περισσότερα

Αρμόδιο όργανο εκδίκασης των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. (Ενημερωτικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.43932/24.8.2018 του Υπ. Εσωτερικών για αποδοχή της αριθμ.74/2018 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/13.8.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3584/23.8.2018)

Περισσότερα

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ. (KYA Αριθμ.Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 – ΦΕΚ Β΄3496/21.8.2018)

Περισσότερα

Πίνακας Χρονικής Αλληλουχίας Καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ Σταδίων Σύμβασης. (Ανακοίνωση 21.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018. (Δελτίο Τύπου 16.8.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έννοια των συμβάσεων παραχώρησης. (Τεχνική Οδηγία 1/2018 με Α.Π.4263/10.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις. (Ανακοίνωση 9.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αριθμ.Πρωτ.2803/3.8.2018) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Αρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 4212345...102030...Τελευταία Σελίδα »