Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: “Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος – myDATA”, στις 12.5.2021

Περισσότερα

Ηλεκτρονικά, μέσω του ktimatologio.gov.gr, το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου. (Δελτίο Τύπου 26.4.2021 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15.4.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Δείτε τη Διαδικτυακή Συζήτηση για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – και το Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. (Ανακοίνωση 7.4.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση των οργανώσεων ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) και ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) για συμμετοχή σε Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έγκριση ή μη επτά προτάσεων με θέμα “Προαιρετική, ομαδική, συμπληρωματική, ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης”

Περισσότερα

Νόμος 4790/2021 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα”. (ΦΕΚ Α΄48/31.3.2021)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. (Δελτίο Τύπου 29.3.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Γεωχωρικά δεδομένα αναρτημένων δασικών χαρτών 2021. (Ανακοίνωση 24.3.2021 του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων – ετοιμόρροπα κτίρια – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – ΣΦΗΟ. (Ανακοίνωση 19.3.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας – 3η Έκδοση – Μάρτιος 2021)

Περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό webinar «Ενεργειακή Απόδοση στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών» από το Επιμελητήριο Κορινθίας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Περισσότερα

Πίνακας χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…”. (Ανακοίνωση 12.3.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Νέα μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρώτο τρίμηνο του 2021. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 9.3.2021 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα