Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.102102/28.9.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Νέες Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΕΓΔΙΧ για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5036/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5035/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. (Απόφαση Αριθμ.ΔΧΠ0002666ΕΞ2018/Χ.Π.1670/27.9.2018 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4315/28.9.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄4203/25.9.2018)

Περισσότερα

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ για την τροποποίηση απόφασης κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έκδοση εγκυκλίου ΥΠΕΝ για διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.785/88596/21.9.2018 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.οικ.49460/1109/18.9.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4192/24.9.2018)

Περισσότερα

Νέα ημέρα και ώρα για την παροχή Νομικής Υποστήριξης των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 14.9.2018 του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύνταξη των νέων Δασικών Χαρτών του Νομού Αργολίδας. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.193216/11.9.2018 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του ν.4530/18 (Α΄59), των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν.4439/16 (Α΄222) και λοιπών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/53903/603/12.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν.4447/16 (Α΄241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. (Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.90/26.7.2018 – ΦΕΚ Α΄162/3.9.2018)

Περισσότερα

Ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. (Ανακοίνωση 3.9.2018)

Περισσότερα

Σε πιλοτική λειτουργία από τις 3.9.2018 η πλατφόρμα για τις e-adeies

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως 28.9.2018)

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 4412345...102030...Τελευταία Σελίδα »