Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Έως 20.7.2020 η υποβολή από τους εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”. (Απόφαση Αριθμ.27759/Δ1.9161/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2780/9.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας για το μήνα Ιούνιο. (Ανακοίνωση 10.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Ανακοίνωση 8.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2): Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 6.7.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 3.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 – Υποβολή αιτήσεων έως 15.7.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020)

Περισσότερα

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020. (Δελτίο Τύπου 3.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Νόμος 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/30.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.26308/768/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2684/1.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β΄2274). (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.26400/605/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες (έκδοσης 25.6.2020) του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συμπλήρωση του Εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το Επίδομα Εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός»

Περισσότερα

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. (Απόφαση Αριθμ.16658ΕΞ2020/22.6.2020 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄2643/30.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α΄139). (ΚΥΑ Αριθμ.66780ΕΞ2020/29.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2655/30.6.2020)

Περισσότερα

Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν – Γνωστοποίηση εγγράφων και Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.39259/24.6.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων / ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ειδικών κατηγοριών. (Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα