Παρατείνεται έως τις 28.9.2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ. (Δελτίο Τύπου 21.9.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. (Δελτίο Τύπου 20.9.2020 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων “Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας”. (Ανακοίνωση 16.9.2020 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.96356/16.9.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο έως 21.9.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ207/10.9.2020 – ΦΕΚ Β΄3867/10.9.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν.4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” (Α΄128). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1191/18.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3506/25.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ193/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3223/3.8.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4714/2020 “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.5.2020 (Β΄1847) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020». (ΚΥΑ Αριθμ.82415/3.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3219/3.8.2020)

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες έναρξης (7.9.2020) και λήξης (6.11.2020) υποβολών στη Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30.9.2020 της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.30742/1002/28.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3148/30.7.2020)

Περισσότερα

4η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.77883/22.7.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3110/27.7.2020)

Περισσότερα

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1161/3.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3020/21.7.2020)

Περισσότερα