Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61239/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016”. (ΚΥΑ Αριθμ.69301/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61238/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011”. (ΚΥΑ Αριθμ.69298/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4706/2020 “Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.29056/938/15.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ170/15.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2877/15.7.2020)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής της Β΄ ΦΑΣΗΣ της Αίτησης/Δήλωσης Ένταξης στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ έως 17.7.2020. (Ενημέρωση 10.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ163/10.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2787/10.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Έως 20.7.2020 η υποβολή από τους εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”. (Απόφαση Αριθμ.27759/Δ1.9161/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2780/9.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας για το μήνα Ιούνιο. (Ανακοίνωση 10.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Ανακοίνωση 8.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2): Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 6.7.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 3.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 – Υποβολή αιτήσεων έως 15.7.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020)

Περισσότερα

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020. (Δελτίο Τύπου 3.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Νόμος 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/30.6.2020)

Περισσότερα