Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ1500/19412/716/16.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4722/2020. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.219559/Σ326/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: α) του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», β) των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης, γ) των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Εγκύκλιος-39 Α.Π.218767/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 28.9.2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). (Ανακοίνωση 17.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. (Εγκύκλιος-37/10.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουλίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 15.9.2020). (Ανακοίνωση 9.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έκδοση ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους από τον e-EΦΚΑ. (Δελτίο Τύπου 8.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού. (Δελτίο Τύπου 31.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.197363/31.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 18.9.2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.196050/28.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). (Ανακοίνωση 27.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/20 (ΦΕΚ Α΄43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄104) για την απασχόληση των συνταξιούχων. (Εγκύκλιος-35 Αριθμ.Πρωτ.187100/17.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουνίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 20.8.2020). (Ανακοίνωση 4.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα