Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. (ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1077946/ΕΞ2018/21-5-18)

Περισσότερα

Εγκύκλιος-24 (Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/222/16.5.2018 – ΑΔΑ: 9Β8Π465ΧΠΙ-ΔΕΧ) του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017”

Περισσότερα

Ανακοίνωση (16.5.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-23 (Αριθμ. Πρωτ.: 606327/9.5.2018 – ΑΔΑ: ΨΒΙ0465ΧΠΙ-ΗΧΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές»

Περισσότερα

Γενικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ: 616466/11.5.2018 – ΑΔΑ: ΩΗ7Θ465ΧΠΙ-6Δ3) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (10.5.2018) με θέμα: «Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017» και Ανακοίνωση (10.5.2018) με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων», του ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Ενημέρωση (9.5.2018) του ΕΦΚΑ για την ανάρτηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του των Ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 και των ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών

Περισσότερα

Ανακοίνωση (6.5.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικών – Μελών Τ.Ε.Ε.»

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ: 569143/2.5.2018 – ΑΔΑ: ΩΨΣΩ465ΧΠΙ-ΛΥ9) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016»

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ40/35/568570/30.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (2.5.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Συνεχίζεται με 6.110 θέσεις παιδιών το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, για ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ»

Περισσότερα

Απόφαση (353/2018 – ΑΔΑ: 6ΙΒ8465ΧΠΙ-ΣΡ8) του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ στη Συνεδρίαση 18/26.4.2018 για παράταση μέχρι 18.5.2018 της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών)

Περισσότερα

Εγκύκλιος-21 (Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805/27.4.2018 – ΑΔΑ: 6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-20 (Αρ. Πρωτ: 553624/26.4.2018 – ΑΔΑ: ΩΛΙΤ465ΧΠΙ-ΘΩ8) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A΄56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (23.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 – Εισφορές Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1812345...10...Τελευταία Σελίδα »