Ανακοίνωση (15.1.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Δεκεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-1 (Αρ. Πρωτ.: Γ36/02/1/4.1.2018 – ΑΔΑ: 66ΨΞ465ΧΠΙ-ΝΜΧ) του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30 Μαρτίου 2018 για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Μηχανικών Β΄ εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. οικ. 62134/4100/28.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4640/29.12.2017) της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Δωροσήμου Γ΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους», έως και την 19.1.2018

Περισσότερα

ΤΠΕΔΕ: Ενημέρωση (20.12.2017) για ασφαλιστική ενημερότητα – καταβολή εισφορών τ. ΤΠΕΔΕ

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1300/1644491/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΟΝ465ΧΠΙ-ΨΗ8) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΙΦΑ465ΧΠΙ-7ΨΥ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-47 (Αριθ. Πρωτ.: Σ61/3/1630470/15.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΠ42465ΧΠΙ-Χ2Μ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (18.12.2017) του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Β΄ εξαμήνου 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων

Περισσότερα

Ανακοίνωση (15.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθ. 130060/27.11.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4158/29.11.2017) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών με θέμα: “Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»”

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 – ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ». (Αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1312345...10...Τελευταία Σελίδα »