Προθεσμίες πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 και Δήλωσης Συμψηφισμού Εισφορών με Πιστωτικά Υπόλοιπα Εκκαθάρισης 2019. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 4.12.2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 3.12.2020) – Παρατάσεις προθεσμιών δόσεων. (Ανακοίνωση 25.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λειτουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης. (Ανακοίνωση 23.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. (Δελτίο Τύπου 17.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ λόγω COVID-19. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. (Εγκύκλιος-50 Αριθ.Πρωτ.Σ23/7/16.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών – Απεικόνιση της ασφάλισης. (Εγκύκλιος-49 Α.Π.296156/11.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών 12 ή 24 δόσεων και δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις. (Δελτίο Τύπου 2.11.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως ισχύει, για το έτος 2020. (Απόφαση Aριθμ.43378/Δ1/12994/22.10.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4708/23.10.2020)

Περισσότερα

Ανάρτηση ενιαίων ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Σεπτεμβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 30.10.2020). (Ανακοίνωση 23.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πέντε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-EΦΚΑ. (Δελτίο Τύπου 19.10.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 1.1.2020. (Εγκύκλιος-48 Αριθμ.Πρωτ.261450/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα