Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Δεκεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 31.1.2020). (Ανακοίνωση 21.1.2020 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως την 30.4.2020 της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2206/30.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011. (Εγκύκλιος-55 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./395/1552366/30.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 31.3.2020 στην ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ. (Ανακοίνωση 27.12.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4647/2019 που αφορούν οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ. (Εγκύκλιος-52 Αρ.πρωτ.Γ36/02/421/19.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Στις 18.12.2019 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο έντυπο Ε12 για υποβολή αναγγελιών απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικά έργα. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.59545/261/18.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Τρίτη 31.12.2019). (Ανακοίνωση 17.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και οφειλών με προστασία α΄ κατοικίας. (Άρθρα 39,59 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Α΄ εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011). (Ανακοίνωση 13.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά τη λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19. (Γενικό Έγγραφο Τ01/652/189/2.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.51524/1262/7.11.2019 ΥΑ “Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου”. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.οικ.56005/1327/29.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4290/27.11.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.54286/Δ1.17642/21.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4293/27.11.2019)

Περισσότερα

Ανάκληση του αριθ.Δ/ΑΣΦ/362/140448/22.11.19 Γενικού Εγγράφου “Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης” του ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./364/1405879/22.11.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα