Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4611/2019 (Α΄73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1.3.2019 – 29.2.2020. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22520/1578/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4611/2019 (Α΄73). (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22540/1579/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/57802/1618/22.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Περισσότερα

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση του Ν.4611/19 – 120 ΔOΣΕΙΣ. (Δελτίο Τύπου 23.5.2019 του ΕΤΕΑΠ)

Περισσότερα

Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΕΦΚΑ (Ν.4611/2019) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες). (Δελτίο Τύπου 22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-24 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ31/214/22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 31.5.2019). (Ανακοίνωση 22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.4387/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ/11183/286/17.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2018. (Ανακοίνωση 17.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νόμος 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019)

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.578370/13.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Αρκαδίας αναφορικά με τη μεταφορά γραφείων – υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής ΑΠΔ – καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 23.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις-απαντήσεις του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κατάργηση του μέτρου της αναστολής ΑΠΔ»

Περισσότερα