ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 15.10.2021 / ανάρτηση 116ης ομάδας)

Περισσότερα

Παράταση στη βεβαίωση μηχανικού έως τις 31.12.2021. (Ανακοίνωση 29.9.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πολεοδομικές, Χωροταξικές και Δασικές ρυθμίσεις. (Μέρη Ζ΄ και Θ΄ του Νόμου 4819/2021)

Περισσότερα

Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του Ν.4759/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει. (Απόφαση Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/27.7.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Παράταση βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017 έως 30.9.2021. (Ανακοίνωση 23.7.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4819/2021 “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές–πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄129/23.7.2021)

Περισσότερα

Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού. (Ανακοίνωση 2.7.2021 του ΥΠΕΝ – Ανακοίνωση 2.7.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 “αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές” του Ν.4495/17, όπως ισχύει. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25.6.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου. (Ανακοίνωση 9.6.2021 και Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Υπολογισμός παλαιότητας ακινήτου. (Απόφαση Αριθμ.60449ΕΞ2021/24.5.2021 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2146/24.5.2021)

Περισσότερα

Ακύρωση προγενέστερων αιτήσεων οικοδομικών αδειών. (Ανακοίνωση 28.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΥΑ «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017» (Β΄3136/2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/17.5.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2090/20.5.2021)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e–adeies και νέες λειτουργίες. (Δελτίο Τύπου 25.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσαρμογή του «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν.4759/2020. (Ανακοίνωση 24.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα