Κατατέθηκε στις 21.10.2019 τροπολογία για την παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2019 / ανάρτηση 87ης ομάδας)

Περισσότερα

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2872/5.7.2019)

Περισσότερα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2871/5.7.2019)

Περισσότερα

Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2305/12.6.2019)

Περισσότερα

Χρήσιμες Ανακοινώσεις (4/6/2019, 6/6/2019 και 10/6/2019) του ΤΕΕ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4495/2017 και 4178/2013

Περισσότερα

Διευκρινίσεις των διατάξεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις-συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους Νόμους 4513/2017, 4546/2018, 4585/2018, 4602/2019 και 4610/2019. (Εγκύκλιος-2 Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31.12.2021 των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από 1.3.2012 έως 31.12.2017. (Άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α΄77/23.5.2019)

Περισσότερα

Παράταση της έκπτωσης του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017 και της υποβολής δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017. (Άρθρο 227 “Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α΄167)” του Ν.4610/2019 – ΦΕΚ Α΄70/7.5.2019)

Περισσότερα

Καταργείται η προσαύξηση του ειδικού προστίμου υπαγωγής αυθαιρέτων. (Δελτίο Τύπου 9.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών και ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων για τα αυθαίρετα (έως 3.11.2019 η ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών, που έληγε στις 3.5.2019, για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017), με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Περισσότερα

Καταληκτικές ημερομηνίες, που αφορούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και υποχρεώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών, σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα αυθαίρετα. (Ανακοίνωση 12.4.2019 από τη “Δομική Ενημέρωση”)

Περισσότερα

Παράταση, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017. Η παράταση θα ενταχθεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση. (Δελτίο Τύπου 8.4.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017», όπως ισχύει, (αφορά στη διαδικασία αναθεώρησης παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143/20.3.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1049/29.3.2019)

Περισσότερα