Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/21.4.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1851/7.5.2021)

Περισσότερα

Προσθήκη πεδίου στην καταχώριση ιδιοκτησιών. (Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 27.4.2021 / ανάρτηση 110ης ομάδας)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις και διορθώσεις του ΥΠΕΝ για αυθαίρετα, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ετοιμόρροπα κτίρια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΣΦΗΟ, με διατάξεις του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α΄44/26.3.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας – 3η Έκδοση – Μάρτιος 2021)

Περισσότερα

Παράταση ενός έτους των δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ από τις αλλαγές του νόμου 4759/2020. (Δελτίο Τύπου 8.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσαρμογή συστήματος αυθαιρέτων ν. 4495/2017 στα δεδομένα του ν. 4759/2020. (Ανακοίνωση 8.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 5.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παράταση κατά ένα έτος στην υποβολή δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα στο Ν.4178. (Ανακοίνωση 2.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ – Ανακοίνωση Τύπου του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄334/29.1.2021)

Περισσότερα

Έναρξη Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 29.1.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄287/27.1.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Υποχρεωτική από 1.2.2021. (Ανακοίνωση Τύπου 26.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα