Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Αιτήσεις προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές – Τροποποίηση της “Εφαρμογής γνωμοδοτήσεων Σ.Α.” του e-Άδειες. (Ανακοίνωση 30.6.2020 στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ “ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ Ε-ΑΔΕΙΕΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Σ.Α.”)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 29.6.2020 / ανάρτηση 98ης ομάδας)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020 Ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά, του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεμπλοκάρουν οι άδειες από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 24.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1940/21.5.2020)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του συστήματος e-Άδειες – Νέες δυνατότητες. (Ανακοίνωση 20.5.2020 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 21.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 19.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1899/18.5.2020)

Περισσότερα

“Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της” σε αντικατάσταση της 69701/4461/12.10.2018 ΥΑ “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017” (ΦΕΚ Β΄4520). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1843/13.5.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ.10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21.4.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής για γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής – Γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, Νέο εγχειρίδιο χρήσης (Απρίλιος 2020). (Ανακοίνωση 13.4.2020 του “e-Άδειες”)

Περισσότερα