ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 20.1.2020 / ανάρτηση 90ης ομάδας)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/17 (αρμοδιότητες Σ.Α & ΚΕΣΑ). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου για τις περιπτώσεις υπαγωγών των Ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 (Αυθαίρετα). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551/30.12.2019 του Υφ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4899/31.12.2019)

Περισσότερα

Προθεσμία έως 31.3.2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που δηλώνουν στους Δήμους τους, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. (Άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις επί των διατάξεων των άρθρων 88 & 124 του N.4495/2017 (Αυθαίρετα) με το άρθρο 69 του Ν.4647/2019

Περισσότερα

Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” – Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων. (Άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Τροπολογία για μια συνολική και σύγχρονη λύση στο θέμα των αυθαιρέτων. (Ανακοίνωση 21.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του Ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/15.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. [Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2872/5.7.2019)

Περισσότερα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2871/5.7.2019)

Περισσότερα

Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2305/12.6.2019)

Περισσότερα

Χρήσιμες Ανακοινώσεις (4/6/2019, 6/6/2019 και 10/6/2019) του ΤΕΕ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4495/2017 και 4178/2013

Περισσότερα

Διευκρινίσεις των διατάξεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις-συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους Νόμους 4513/2017, 4546/2018, 4585/2018, 4602/2019 και 4610/2019. (Εγκύκλιος-2 Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα