Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.26308/768/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2684/1.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β΄2274). (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.26400/605/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες (έκδοσης 25.6.2020) του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συμπλήρωση του Εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το Επίδομα Εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός»

Περισσότερα

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. (Απόφαση Αριθμ.16658ΕΞ2020/22.6.2020 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄2643/30.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α΄139). (ΚΥΑ Αριθμ.66780ΕΞ2020/29.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2655/30.6.2020)

Περισσότερα

Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν – Γνωστοποίηση εγγράφων και Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.39259/24.6.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων / ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ειδικών κατηγοριών. (Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων. (Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.24760/550/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2484/22.6.2020)

Περισσότερα

3η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.63890/22.6.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2486/22.6.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Διεύρυνση δικαιούχων και παράταση προθεσμίας έως 26.6.2020). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ138/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2488/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016. (ΚΥΑ Αριθμ.61239/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011. (ΚΥΑ Αριθμ.61238/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Αρ.Πρωτ.8040/22.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 12.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα