Νόμος 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄104/30.5.2020)

Περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων. (Ανακοίνωση 22.5.2020 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ.οικ.17788/346/8.5.2020 (Β΄1779) και λοιπών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.19221/379/19.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.50095/20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1937/20.5.2020)

Περισσότερα

Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.50088/20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1936/20.5.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.47640/14.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1847/14.5.2020)

Περισσότερα

Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου υπέγραψε ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Δελτίο Τύπου 20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΕΠΙΧ ΙΙ. (Δελτίο Τύπου 19.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.39162ΕΞ2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”». (Εγκύκλιος Ε.2070/14.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Δελτίο Τύπου 18.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 177,8 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 25.406 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής – Παράταση έως 19.5.2020 της προθεσμίας οριστικοποίησης της Αίτησης Χορήγησης. (Ανακοίνωση 15.5.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1645). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/101/15.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1862/15.5.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.ΓΔ2/16764/106/30.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1805/12.5.2020)

Περισσότερα

Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών. (Απόφαση Αριθμ.οικ.16301/933/24.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1802/12.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 5387/81/5.2.2019 ΚΥΑ “Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας” (Β΄314). (Απόφαση Αριθμ.οικ.16795/307/29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1791/11.5.2020)

Περισσότερα