Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας – 3η Έκδοση – Μάρτιος 2021)

Το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας ανανέωσε την εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνεται η ισχύουσα Νομοθεσία Πυρασφάλειας.

Περιεχόμενα Έκδοσης

Στην ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση (Μάρτιος 2021), συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Εγχειρίδια Νομοθεσίας Πυρασφάλειας

 • Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Α΄
 • Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Β΄

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

 • Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων
  • Κατοικίες
  • Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
  • Προσωρινή Διαμονή (Ξενοδοχεία-Κατασκηνώσεις)
  • Εκπαιδευτήρια
  • Γραφεία
  • Εμπόριο (Καταστήματα)
  • Συνάθροιση Κοινού
  • Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια
  • Σωφρονισμός
  • Στάθμευση Αυτοκινήτων
  • Μεταποιητικές & Συναφείς Εγκαταστάσεις
  • Λοιπές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • Αποθήκευση
  • Συνεργεία, Ικτεο, Εμπ. Σταθμοί, Κτελ, Πλυντ.-Λιπαντ.
  • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
  • Πρατήρια Αερίων Καυσίμων
  • Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμών Πυροπροστασίας
 • Λοιπές Δραστηριότητες Εγκατάστασης
  • Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνες)
  • Στεγασμένες Κατασκευές με Εύκαμπτο Περίβλημα (Τέντες)
  • Μεταλλεία – Λατομεία
  • Σήραγγες Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου
 • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Προϊόντων – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου
  • Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Πετρελ/δων Πρ/ντων
  • Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Βιομ.-Βιοτ. Δραστ/τες
  • Τεχνικός Καν/σμος Υγραερίου στα Κτίρια
  • Τεχνικός Κανονισμός Φυσικού Αερίου
  • Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου
 • Διατάξεις Προληπτικής Πυροπροστασίας
 • Συνδρομητική Νομοθεσία Πυροπροστασίας
 • Δραστηριότητες – Εγκαταστάσεις που δεν Υπάγονται σε Νομοθετικό Πλαίσιο

Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας

Απλουστεύσεις Διαδικασιών (Γνωστοποιήσεις)

Χρήσιμα Έγγραφα

 • Πυροπροστασία – Αρμοδιότητες Πυρ/κού Σώματος
 • Έντυπα Μελετών Πυροπροστασίας
 • Ώρες Εισόδου Κοινού στα Γραφεία Πυρ/λειας
 • Εποπτεία Οικονομικών Δραστηριοτήτων
 • Νέος Ποινικός Κώδικας
 • Διατάξεις Διοικητικής Διαδικασίας

Δείτε το σχετικό σημείωμα και κατεβάσετε την ανανεωμένη εφαρμογή εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »