Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). (Απόφαση Αριθμ.29164/755/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2686/2.7.2019)

Περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (Απόφαση Αριθμ.οικ.29147/Δ1.10258/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2639/28.6.2019)

Περισσότερα

Από την 1η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας. (Δελτίο Τύπου 2.7.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Το Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων προετοιμάζει τη δημόσια παρουσία του. (Δελτίο Τύπου 25.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Νέα παράταση (έως 15.7.2019) του 3ου κύκλου του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του ν.4399/16. (Δελτίο Τύπου 21.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών. (ΚΥΑ Αριθμ.26034/695/6.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2362/18.6.2019)

Περισσότερα

Μετατίθεται για την Τετάρτη 19.6.2019 η ημερομηνία αναβάθμισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. (Ανακοίνωση 13.6.2019 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 31.12.2019 της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. (Δελτίο Τύπου 10.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Αναβάθμιση στο Έντυπο Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.26100/98/7.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Δελτίο Τύπου 4.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/2019. (Απόφαση Αριθμ.55748/24.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄1912/28.5.2019)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για “μπλοκάκια”. (Έκδοση: Μάιος 2019)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/16 και 3908/11, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.51362/14.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄1807/22.5.2019)

Περισσότερα

Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και παράταση προθεσμίας υποβολών του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν.4399/2016. (Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Νόμος 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019)

Περισσότερα