Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457) – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 19.6.2020. (ΚΥΑ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2371/16.6.2020)

Περισσότερα

Διαθέσιμη η εφαρμογή “Τα Έσοδά μου” για την υποβολή στοιχείων εσόδων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) – Διαθέσιμη η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. (Ανακοίνωση 15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22804/Δ1.7772/12.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2273/14.6.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22043/Δ1.7451/11.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2278/14.6.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23103/478/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457). (ΚΥΑ Αριθμ.57856ΕΞ2020/10.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2250/11.6.2020)

Περισσότερα

Πιο ελκυστικός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Κάλυψη του 60% των εργοδοτικών/ασφαλιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο για το χρόνο που δεν θα εργάζεται. (Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.55247/1294/23.10.2018 ΚΥΑ “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας” (Β΄4800). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.20938/406/1.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2163/4.6.2020)

Περισσότερα

Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών Μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση – Άρθρο 21 “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού” του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Β΄104/30.5.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του. (ΚΥΑ Αριθμ.21036/1737/2.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2141/3.6.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου 11.1 (Άδεια ειδικού σκοπού). (Ανακοίνωση 1.6.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. (Δελτίο Τύπου 2.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.20788/610/29.5.2020 – ΦΕΚ B΄2083/30.5.2020)

Περισσότερα