Διευκρινίσεις για τις υπερβάσεις καθ’ ύψος και τα φυτεμένα δώματα. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων. (Απόφαση Αριθμ.ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2304/18.6.2018)

Περισσότερα

Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 (Α΄136). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών) και την εξαγορά δασικών εκτάσεων, με το άρθρο 43 του νέου Ν.4546/2018

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4549/14.6.2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφής για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – grcontactpointcpr.ggb.gr (Ανακοίνωση 14.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4548/13.6.2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”. (ΦΕΚ Α΄104/13.6.2018)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4546/11.6.2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1107/2018 με Αρ.Πρωτ.ΔΔΠ/Α/ΕΞ2018/0590,0285,0287/18/31.5.2018 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018. (Ανακοίνωση 6.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ/Α.15/3/61355/825/8.6.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 218 του ν.4512/18 (Α΄5). (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄2046/6.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) με το άρθρο 15 του Ν.4541/2018 (Α΄93/31.5.2018). (Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα
Σελίδα 3 από 4112345...102030...Τελευταία Σελίδα »