Ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών – πρόγραμμα αναρτήσεων ανά Νομό. (Ανακοίνωση Τύπου 15.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ζητείται μηχανικός σχεδιασμού

Περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων ξεκίνησε – Διενέργεια Διαδικτυακών Ενημερωτικών Παρουσιάσεων από το ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 11.1.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021. (Ανακοίνωση 30.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”: Ευθύνες του ΥΠΕΝ – Προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Ανακοίνωση του HelpDesk–ΤΕΕ για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ–Αυτονομώ”

Περισσότερα

Νόμος 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020)

Περισσότερα

Η απόφαση για την επαγγελματική ισοδυναμία των αποφοίτων κολεγίων. (Άρθρο 164 του Ν.4763/2020 – ΦΕΚ Α΄254/21.12.2020)

Περισσότερα

Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόσληψη Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Υποβολή αιτήσεων από 15.12.2020 έως και 28.12.2020)

Περισσότερα

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε Μηχανικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (Άρθρο 66 του Ν.4756/2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/10.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου αυτών. (ΚΥΑ Αριθμ.2244/333595/27.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5430/9.12.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄245/9.12.2020. Επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

Περισσότερα

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.6901/8.12.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα