Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439 (ΦΕΚ A’ 222/30.11.2016)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο Νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
Στις διατάξεις του Νόμου (συγκεκριμένα στο άρθρο 29 “Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού”, σελίδα 9660 του ΦΕΚ) επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, όπως :
– διεύρυνση βασικών ειδικότητων στις οποίες εντάσσονται τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (από 9 γίνονται 13),
– τροποποίηση ΙΓ.12 του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου»,
– ορισμοί εννοιών όπως «δραστηριότητες Μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», «επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα»,
– εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ. ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, της αντιστοίχισης με δραστηριότητες μηχανικής και των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος.
Για τη σύνταξη σχεδίου πρότασης Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα θα συσταθεί (με ΚΥΑ) εννεαμελής Επιτροπή, καθώς και δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα μηχανικού, που θα υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση (απελευθέρωση) του επαγγέλματος του Μηχανικού συνιστά δέσμευση της Ελλάδας βάσει του Ν. 4336/15 (3ο μνημόνιο).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »