Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Ν.4174/2013. (Κοινή Απόφαση Aριθμ.Α.1273/15.12.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5597/21.12.2020)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Aριθμ.Α.1273/15.12.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄5597/21.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin