Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.49091/Δ1.14744/4.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄5474/11.12.2020)

Δείτε την Απόφαση Aριθμ.49091/Δ1.14744/4.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄5474/11.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin