Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16». Τρίπολη 19.12.2017

Περισσότερα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα : «Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος & άλλες διατάξεις». Καλαμάτα 24.11.2017 και Τρίπολη 27.11.2017

Περισσότερα

Ημερίδα παρουσίασης των νέων συστημάτων και προϊόντων της εταιρείας Alumil S.A. Αθήνα 20.11.2017

Περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : «Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού 2017-2018 (Προσθήκες – Αλλαγές Χρήσης – Αλλαγές Σπουδαιότητας – Επεμβάσεις) & 3DR.STRAD – 3DR.STEEL (EC1, EC3, 2η Αναθεώρηση ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΦΕΚ350Β)». Κόρινθος 30.10.2017, Τρίπολη 31.10.2017 και Καλαμάτα 1.11.2017

Περισσότερα

Διημερίδα με θέμα : «Η ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και Μελετών με βάση το νέο Ν. 4412/2016». Τρίπολη 5 και 6 Οκτωβρίου 2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)». Τρίπολη 10.5.2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Νόμος 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”: Εφαρμογή & προοπτικές ανάπτυξης». Τρίπολη 26.4.2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/16 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ». Τρίπολη 29.3.2017

Περισσότερα

Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού». Τρίπολη 1.2.2017, Κόρινθος 10.2.2017 και Καλαμάτα 20.2.2017

Περισσότερα