Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (10.8.2016): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank


Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank που έχει οριστεί για την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, το ΤΣΜΕΔΕ απευθύνει ανοικτή διερευνητική πρόσκληση μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, με σκοπό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank.

Ειδικότερα, το ΤΣΜΕΔΕ, ως βασικός μέτοχος της Attica Bank προσκαλεί τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ που διαθέτουν επαρκή τραπεζική και εν γένει διοικητική εμπειρία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα, για την συμμετοχή τους σε όργανα διοίκησης της Attica Bank.

Τα βιογραφικά σημειώματα τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποστείλουν, μέχρι Κυριακή 28 Αυγούστου και ώρα 24.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@tsmede.gr στα οποία πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς:

  • τα προσωπικά στοιχεία, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση κατοικίας
  • οι τίτλοι σπουδών, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο χρόνος σπουδών
  • τυχόν άλλη σχετική εκπαίδευση ή κατάρτιση
  • το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών
  • πλήρες ιστορικό της απασχόλησής τους κατά τη τελευταία δεκαετία, στο οποίο, για κάθε περίοδο απασχόλησης, αναφέρονται:

α) ημερομηνία έναρξης και λήξης της εργασίας

β) όνομα, διεύθυνση και φύση των δραστηριοτήτων του εργοδότη

γ) θέση που κατείχε, καθώς και πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, τη διοικητική εμπειρία, τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και τον αριθμό των υφισταμένων που αναφέρονταν σε αυτόν

δ) πείρα και γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων ή ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από δήλωση των ενδιαφερομένων ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο για την κατάληψη θέσης σε όργανα διοίκησης της Τράπεζας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.