Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (31.7.2015): Οδηγίες Κ.Υ.Τ


ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Για την Έκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται η προσκόμιση του παλαιού βιβλιαρίου υγείας και 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
  2. Για την επανέκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.
  3. Ολες οι συναλλαγές του Τμήματος Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας απαιτούν τη παρουσία του ίδιου του ασφαλισμένου ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο με τη προσκόμιση βεβαίωσης από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου
Υγείας κ΄ Πρόνοιας