Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.350833/14.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.350833/14.9.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin