Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.8460/Δ1.2667/24.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄755/25.2.2021)

Δείτε την Απόφαση Aριθμ.8460/Δ1.2667/24.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄755/25.2.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin