Τροποποίηση της υπ΄αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22043/Δ1.7451/11.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2278/14.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.22043/Δ1.7451/11.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄2278/14.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin