Νόμος 4683/2020 “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄83/10.4.2020)

Δείτε το Νόμο 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin