Οδηγίες (πεδίο εφαρμογής, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και υποβολής Α.Π.Δ., κλπ) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και των σχετικών ΚΥΑ. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.68084/31.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.68084/31.3.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin