Ανάκληση του αριθ.Δ/ΑΣΦ/362/140448/22.11.19 Γενικού Εγγράφου “Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης” του ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./364/1405879/22.11.2019 του ΕΦΚΑ)

Με το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./364/1405879/22.11.2019, ο ΕΦΚΑ ανακάλεσε το αριθ.Δ/ΑΣΦ/362/140448/22.11.19 Γενικό Έγγραφό του “Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin