Εγκύκλιος-24 (Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/222/16.5.2018 – ΑΔΑ: 9Β8Π465ΧΠΙ-ΔΕΧ) του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017”

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin