Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1075/18.4.2018 – ΑΔΑ: 7ΧΥΦ46ΜΠ3Ζ-13Ε) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τη συνημμένη της Εγκυκλίου υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin