Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 40597/13.4.2018 – ΑΔΑ: ΩΩ28465ΧΙ8-1ΤΒ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα: «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε την υπ’ αριθμ. 130060/27-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) εδώ

Δείτε το ν. 4469/2017 (Α ́ 62) εδώ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin