ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-9 (Αρ. Πρωτ.: 317405/5.3.2018 – ΑΔΑ: 6ΒΧ2465ΧΠΙ-ΣΝΦ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin