ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ93/1/169196/2.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΤΓ9465ΧΠΙ-Δ61) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων». (Αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο)

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin