Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%)

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin