ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1300/1644491/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΟΝ465ΧΠΙ-ΨΗ8) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ
Δείτε τη σχετική Ανακοίωση (19.12.2017) του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin