ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΙΦΑ465ΧΠΙ-7ΨΥ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin