Εγκύκλιος (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 – ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ». (Αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ)

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin