Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 – ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν.4488/2017». (Αφορά μεταβολές στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης)

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin