Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743/19.9.2017 – ΑΔΑ: ΩΠ25465Θ1Ω-Κ6Τ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin