Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (20.1.2015) για παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων

Περισσότερα

Τροποποίηση της νομοθεσίας του ΙΚΑ σχετικά με τα οικοδομοτεχνικά έργα

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (30.12.2014): Παράταση στις προθεσμίες του νόμου 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

Περισσότερα

Άρση της εσαεί ευθύνης των μηχανικών (άρθρο 13 του Ν.4315/2014)

Περισσότερα

Ν.4315/2014 (ΦΕΚ A΄ 269/24.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 176282/12.12.2014) “Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών, ισχύος ≤0,5 MW”

Περισσότερα

Εγκύκλιος 26/11.12.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών”»

Περισσότερα

N.4313/2014 (ΦΕΚ A΄ 261/17.12.2014) “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”

Περισσότερα

Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. αριθ. ΔΚΠ/οικ.134/5.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) “Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών”

Περισσότερα

Απόφαση αριθ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’ 204) όπως ισχύει»

Περισσότερα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/28.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3284/8.12.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας”

Περισσότερα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3181/27.11.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων”

Περισσότερα

Απόφαση αριθ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ “νέων” ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθ. πρωτ. 42898/1.12.2014) ΥΠΕΚΑ “Παράταση έκδοσης οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14)”

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (19.11.2014) για διακανονισμό ασφαλιστικών οφειλών

Περισσότερα

Ανακοίνωση, Ε.Υ.Ε.Ε. (18.11.2014), ενημέρωσης Ενεργειακών Επιθεωρητών δικαιούχων ενίσχυσης

Περισσότερα

Εγκύκλιος 22/24.10.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. οικ.39703/2829/7.11.2014 – αρ. φακέλου Β/7) Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλ. & Πρόνοιας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 5/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν.4281/2014»

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 6/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014»

Περισσότερα