Νεα/Επικαιροτητα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/28.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3284/8.12.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας”

Περισσότερα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3181/27.11.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων”

Περισσότερα

Απόφαση αριθ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ “νέων” ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθ. πρωτ. 42898/1.12.2014) ΥΠΕΚΑ “Παράταση έκδοσης οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14)”

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (19.11.2014) για διακανονισμό ασφαλιστικών οφειλών

Περισσότερα

Ανακοίνωση, Ε.Υ.Ε.Ε. (18.11.2014), ενημέρωσης Ενεργειακών Επιθεωρητών δικαιούχων ενίσχυσης

Περισσότερα

Εγκύκλιος 22/24.10.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. οικ.39703/2829/7.11.2014 – αρ. φακέλου Β/7) Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλ. & Πρόνοιας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 5/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν.4281/2014»

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 6/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (15.10.2014) για παράταση ημερομηνίας καταβολής εισφορών Β΄εξαμήνου 2014

Περισσότερα

Εγκύκλιος 18/24.9.2014 Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. 47159/EYΘΥ1045/25.9.2014) Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 14/22.8.2014 ΓΓΔΕ “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14)” με την οποία ορίζονται οι κατηγορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής

Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματογνώμονες του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Παρέμβαση για την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.9.2014): Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου – NEO

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (18.9.2014): Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά, για τη μείωση της τιμής διάθεσης των Ευρωκωδίκων και την εφαρμογή τους στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Περισσότερα

Επίδομα μητρότητας από το ΕΤΑΑ

Περισσότερα

Το ΦΕΚ των αποφάσεων για το Συμψηφισμό Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας

Περισσότερα