Νεα/Επικαιροτητα

Νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/7.12.2016) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (13.12.2016): Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ προς ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ για παράταση προθεσμίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2016

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (12.12.2016): Ανάρτηση αποτελεσμάτων των εκλογών του ΤΕΕ

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (9.12.2016): Ανακοίνωση για προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΕ

Περισσότερα

Ημερίδα – Διάλογος με θέμα: “Αρχιτεκτονικός Διάλογος – Σύγχρονες τάσεις σε ιστορικές πόλεις”, στο Ναύπλιο 9.12.2016 και Έκθεση με τίτλο: “Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στο Παρίσι”, στο Ναύπλιο 24.11.2016 – 16.12.2016

Περισσότερα

Νόμος 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016) του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

Περισσότερα

Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439 (ΦΕΚ A’ 222/30.11.2016)

Περισσότερα

ΥΠΥΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 19/2016 «Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων»

Περισσότερα

ΚΑΠΕ: Πρόσληψη Μηχανικών & λοιπών ειδικοτήτων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1238/1.12.2016)

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Παράταση έως 21.12.2016 της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους

Περισσότερα

Επίλυση προβλήματος πρόσθετων τελών Α΄ εξαμήνου 2016

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ της 20ης Νοεμβρίου 2016

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Περισσότερα

ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 158/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16.11.2016) «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α’147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Διοργάνωση σειράς ημερίδων από το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2016

Περισσότερα

ΦΕΚ 206 Α΄/24.10.2016 με διορθώσεις σφαλμάτων στο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (2.11.2016): Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2016 προς το Υπουργείο Εργασίας

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/Γ΄ με αρ. πρωτ. 37506/31.10.2016 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ – 2016)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (1.11.2016) για χορήγηση επιδόματος μητρότητας

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (31.10.2016) για λειτουργία νέων εκδόσεων διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016. (Σε ισχύ οι αλλαγές για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές)

Περισσότερα