Νεα/Επικαιροτητα

Παρατείνεται έως και τις 28.2.2020 η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”. (Δελτίο Τύπου 18.1.2020 της ΓΓΠΣΔΔ)

Περισσότερα

Νέες δράσεις για την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και για τον περιορισμό των υπερεισπράξεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.5936/Σ.1320/15.1.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Δεν θα λειτουργήσει την Τετάρτη 29.1.2020 το Help-Desk ΚΕΝΑΚ. (Ανακοίνωση 27.1.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. (Δελτίο Τύπου 22.1.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). (Απόφαση Αριθμ.60201/Δ7.1422/20.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4997/31.12.2019)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Δεκεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 31.1.2020). (Ανακοίνωση 21.1.2020 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” (Διευκρινήσεις αναφορικά με το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης για τις πέργκολες και τα στέγαστρα). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30443/1372/5.8.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71750/2909/29.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αρ.Πρ.Δ21/οικ.16/Φ.09/13.1.2020) της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

Περισσότερα

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2020 – Χρονική επέκταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2018

Περισσότερα

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του “Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” (Ν.2882/2001). (Απόφαση Αριθμ.149877ΕΞ2019/31.12.2019 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4938/31.12.2019)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2002/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170) ενημερωμένη έως και το Ν.4646/2019 (Α΄212/12.12.2019) και οι κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2019 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής. (Εγκύκλιος Ε.2001/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. (ΚΥΑ Αριθμ.134020/23.12.2019 και ΥΑ Αριθμ.133829/23.12.2019)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία έως 31.1.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία έως 31.1.2020)

Περισσότερα

Αντικατάσταση έκδοσης Τεχνικής Εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/1998 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη “Δήλωση” του συντάκτη Μηχανικού στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ). (Ανακοίνωση 16.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Εφαρμογή για το έτος 2020 της ΥΑ 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄3001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.61591/2677/31.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία” Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 17.2.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 14.2.2020 της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. (Ανακοίνωση 10.1.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα