Νεα/Επικαιροτητα

Απόφαση (Αριθμ.Δ13/οικ/799/8.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 588/22.2.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, που αφορούν στην κατακόρυφη σήμανση του οδικού δικτύου, στο οποίο επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (23.2.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (Τροποποίηση ΠΟΛ 1022/2014). (Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων έως 31.3.2018)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (21.2.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου για το ΕΕΕΣ»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1025/12.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΨ3046ΜΠ3Ζ-Π9Ψ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (16.2.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιανουαρίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 3 (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣ/οικ.12480/ΦΝ 466/15.2.2018 – ΑΔΑ: Ω59Σ465ΧΘΞ-ΙΨΔ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-7 (Αρ.Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731/16.2.2018 – ΑΔΑ: 7ΝΣΟ465ΧΠΙ-11Ζ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018»

Περισσότερα

Έγγραφο (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/1293/26/13.2.2018) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίαςς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν.4495/2017»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 439/14.2.2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων”

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/6.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 466/14.2.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: 949/13.2.2018 – ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1026/12.2.2018 – ΑΔΑ: 7Σ7846ΜΠ3Ζ-7ΩΤ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1023/12.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΝΖΤ46ΜΠ3Ζ-ΣΡ3) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της»

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 229/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα: «Επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. :Δ.15/Δ/οικ.3376/73/14.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΜΑΤ465Θ1Ω-3ΣΦ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14.2.2018 – ΑΔΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557/7.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΞ604653Π8-Ε7Λ) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)»

Περισσότερα

Έγγραφο (Αριθμ. πρωτ.: ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018) του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016». (Επαναλαμβάνεται η αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Β/7/οικ. 7713/466/12.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΜΦ9465Θ1Ω-ΤΛΙ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17»

Περισσότερα