Νεα/Επικαιροτητα

Στις 21.6.2018, 28.6.2018 και 5.7.2018 από τις 08:00 έως τις 14:00 η υποδοχή του κοινού από το τ. ΤΣΜΕΔΕ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την έκδοση Κάρτας Κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.34715/785/20.6.2018 – ΦΕΚ Β΄2414/25.6.2018)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την έκδοση Εγγυητικών Eπιστολών για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020). (Ανακοίνωση 22.6.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση Ιουνίου 2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

Περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (Απόφαση Αριθμ.οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2401/22.6.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών. (ΚΥΑ Αριθμ.63577/13.6.2018 – ΦΕΚ Β΄2380/21.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφασης της Υφυπ. Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄62). (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.οικ.62134/4100/28.12.2017 Απόφασης της Υπ. και του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄4640). (Απόφαση Αριθμ.οικ.34124/2768/19.6.2018 της Υπ. και του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2318/19.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.πρωτ.Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (ΚΥΑ Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού Υγείας – ΦΕΚ Β’2315/19.6.2018)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (Α΄209) για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες Α΄ κατηγορίας της υπ. αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) Υπουργικής Απόφασης. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.οικ.10502/14.6.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση λειτουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων”. (Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας μέχρι και την Πέμπτη 30.6.2018)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τις υπερβάσεις καθ’ ύψος και τα φυτεμένα δώματα. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων. (Απόφαση Αριθμ.ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2304/18.6.2018)

Περισσότερα

Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών

Περισσότερα

Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του τ. ΤΣΜΕΔΕ για τα αναδρομικά Α΄ εξαμήνου 2013

Περισσότερα

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. (Εγκύκλιος-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 (Α΄136). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Ν.4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.), με τα άρθρα 34 και 45 του νέου Ν.4546/2018

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών) και την εξαγορά δασικών εκτάσεων, με το άρθρο 43 του νέου Ν.4546/2018

Περισσότερα