Νεα/Επικαιροτητα

Έκπτωση 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους. (Ανακοίνωση 1.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι – Αγρότες). (Συχνές ερωτήσεις–απαντήσεις του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για το συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α΄ τριμήνου. (Δελτίο Τύπου 1.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Ν.4174/2013. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1122/29.5.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2088/31.5.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως κυρώθηκε και ισχύει. (Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2020 – Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2076/30.5.2020)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.20788/610/29.5.2020 – ΦΕΚ B΄2083/30.5.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄104/30.5.2020)

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες των πρωτοκόλλων εμπρόθεσμης προσέλευσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπλίου

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7.5.2020 ΚΥΑ (Β΄1775). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2029/28.5.2020)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. (Ανακοίνωση 28.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων” Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 13.7.2020)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιούνιος- Ιούλιος 2020)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.99892/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.99857/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες – Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών». (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.90835/Σ.25379/18.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2072/25.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4688/2020 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/24.5.2020)

Περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων. (Ανακοίνωση 22.5.2020 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεμπλοκάρουν οι άδειες από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 24.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα