Νεα/Επικαιροτητα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.14011/245/2.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος-13 Αρ.Πρωτ.68419/1.4.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παρατείνονται έως και την 10.4.2020, για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι προθεσμίες καταβολής οφειλών: α) των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες λήγουν την 30.3.2020 και την 31.3.2020 που δικαιούνται έκπτωσης 25%, β) που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.3.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1068/31.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ 1113/31.3.2020)

Περισσότερα

Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως 11.5.2020. (Απόφαση Αριθμ.085/ΑΣ1724/31.3.2020 του Υπ. Εξωτερικών – ΦΕΚ Β΄1112/31.3.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ αριθμ.12998/232/23.3.2020 (Β΄1078) που αφορούν στην παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις και στη μη υπαγωγή δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία στο πεδίο εφαρμογής της. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.13738/413/31.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διευκολύνσεις για πολεοδομικά ζητήματα λόγω κορωνοϊού (παρατάσεις πολεοδομικών ζητημάτων). [Δελτίο Τύπου 31.3.2020 του ΥΠΕΝ – Άρθρο 54 της ΠΝΠ 30.3.2020 (ΦΕΚ Α΄75)]

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζόμενους αυτών. (Εγκύκλιος-12 Αρ.Πρωτ.67830/31.3.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Οδηγίες (πεδίο εφαρμογής, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και υποβολής Α.Π.Δ., κλπ) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και των σχετικών ΚΥΑ. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.68084/31.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες οδηγίες (έκδοση 30.3.2020) για τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” δίνει το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”. (Άρθρο 12 της ΠΝΠ 30.3.2020 – ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο έτος της ηλικίας τους ή που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. (Απόφαση Αριθμ.Α.1066/30.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1083/30.3.2020)

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.12998/232/23.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1078/28.3.2020)

Περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1064/27.3.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1079/28.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) για παράταση και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1077/27.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης, δικαίωμα υπαγωγής). (ΚΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1044/26.3.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1062/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68) ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. (Απόφαση Αριθμ.1061/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β’1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.20319/24.3.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1022/24.3.2020)

Περισσότερα