Νεα/Επικαιροτητα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017»

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Nόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 28.12.2017/ανάρτηση 64ης ομάδας)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Δωροσήμου Γ΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους», έως και την 19.1.2018

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 7545/27.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1209/20.12.2017 – ΑΔΑ: 7ΔΖΧ46ΜΠ3Ζ-Δ1Κ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος»

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (ΦΕΚ Β΄ 4535/21.12.2017)

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (ΦΕΚ Β΄ 4534/21.12.2017)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (11.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ για την έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Εγκύκλιος 24/21.12.2017 του ΥΠΥΜΕ

Περισσότερα

Διακήρυξη (22.12.2017) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (21.12.2017) του ΥΠΕΝ: Πίνακας Μερικής Κύρωσης Δασικών Χαρτών ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 91869/21.12.2017 – ΑΔΑ: 65Χ94691Ω2-8Ν8) του ΟΑΕΔ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4488/13.09.2017 (ΦΕΚ 137/Α΄/13.09.2017)». (Αφορά την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού)

Περισσότερα

ΤΠΕΔΕ: Ενημέρωση (20.12.2017) για ασφαλιστική ενημερότητα – καταβολή εισφορών τ. ΤΠΕΔΕ

Περισσότερα

Εγκύκλιος 23 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/ οικ.91224 /ΦΝ 466/19.12.2017 – ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147)»

Περισσότερα

Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: 2/47676/0026/13.10.2017) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η κράτηση υπέρ ΕΜΠ, ως παρακολούθημα της καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, καταργείται

Περισσότερα

Έγγραφο (Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001/13.12.2017) του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ με θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1300/1644491/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΟΝ465ΧΠΙ-ΨΗ8) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/19.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΙΦΑ465ΧΠΙ-7ΨΥ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-47 (Αριθ. Πρωτ.: Σ61/3/1630470/15.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΠ42465ΧΠΙ-Χ2Μ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017»

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 5112345...102030...Τελευταία Σελίδα »