Νεα/Επικαιροτητα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1940/21.5.2020)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του συστήματος e-Άδειες – Νέες δυνατότητες. (Ανακοίνωση 20.5.2020 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 21.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1104/6.5.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1895/18.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.39162ΕΞ2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”». (Εγκύκλιος Ε.2070/14.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 19.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.17537/989/6.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1887/18.5.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Δελτίο Τύπου 18.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 18.5.2020 / ανάρτηση 96ης ομάδας)

Περισσότερα

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84). (ΚΥΑ Α.1114/14.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1858/15.5.2020)

Περισσότερα

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 177,8 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 25.406 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής – Παράταση έως 19.5.2020 της προθεσμίας οριστικοποίησης της Αίτησης Χορήγησης. (Ανακοίνωση 15.5.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1645). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/101/15.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1862/15.5.2020)

Περισσότερα

Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (Β΄3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.Δ9.18547/536/15.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Η ΑΑΔΕ στο Gov.gr: Απόδοση κλειδάριθμου με ψηφιακό ραντεβού στο myAADElive. (Δελτίο Τύπου 14.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88572/Σ.24798/14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (Ανακοίνωση 14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1899/18.5.2020)

Περισσότερα

“Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της” σε αντικατάσταση της 69701/4461/12.10.2018 ΥΑ “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017” (ΦΕΚ Β΄4520). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1843/13.5.2020)

Περισσότερα

Οι τέσσερις νέες Αποφάσεις του Υφ. Οικονομικών, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης προς τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή – Παρατάσεις προθεσμιών.

Περισσότερα

Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.οικ.18048/1027/12.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα