Νεα/Επικαιροτητα

Εθνικό Μητρώο Υποδοµών. [Άρθρο 10 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. [Άρθρα 4 έως 9 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). [Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Παράταση έως 15.11.2019 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) ΥΑ, για το έτος 2019. (Απόφαση Αριθμ.47711/Δ1.15631/22.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3944/25.10.2019)

Περισσότερα

Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019. (Δελτίο Τύπου 4.11.2019)

Περισσότερα

Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5711/31.10.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Νόμος 4635/2019 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)

Περισσότερα

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. [Ανακοίνωση 31.10.2019 του Υπ. Οικονομικών και Απόφαση Αριθμ.121950ΕΞ 2019/31.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3977/1.11.2019) του Υφ. Οικονομικών]

Περισσότερα

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018, άρθρο 22). (Εγκύκλιος-49 Αριθ.Πρωτ.Σ50/41/1289961/30.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παντεχνική Συνάντηση: πλήρης διαφωνία με την επιχειρούμενη εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με τα Διπλώματα των Μηχανικών. (Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Πέμπτη 31.10.2019). (Ανακοίνωση 23.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.66418Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Κατατέθηκε στις 21.10.2019 τροπολογία για την παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013

Περισσότερα

Το ΤΕΕ είναι αντίθετο στην εξομοίωση των τίτλων Κολεγίων με τους τίτλους σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών – Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ στη Βουλή και ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 21.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Έναρξη διαδικασίας Δανειοδότησης. (Ανακοίνωση 18.10.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παροχή πληροφοριών (αφορούν ειδικές περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων) σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του Ν.4439/2016. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/62651/634/17.10.2019 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης προκειμένου να διασυνδεθεί με το σύστημα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-Άδειες». (Ανακοινώσεις 8 & 15.10.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.101023/8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3793/14.10.2019)

Περισσότερα

Λειτουργία ενιαίας Γραμμής Υποστήριξης αιτήσεων του Β΄ Κύκλου. (Ανακοίνωση 3.10.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2183/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα