Νεα/Επικαιροτητα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄90/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2333/13.1.2021 – ΦΕΚ Β΄53/13.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στο Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2331/13.1.2021 – ΦΕΚ Β΄54/13.1.2021)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. (Δελτίο Τύπου 12.1.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Δημοσίευση Ν.4764/2020 (A΄256): α) Θέματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων του π.δ/τος 71/2019 έως 1.9.2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 Ν.4412/2016/ Παράταση ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο έως 31.12.2021. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.282/12.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.322/13.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών – πρόγραμμα αναρτήσεων ανά Νομό. (Ανακοίνωση Τύπου 15.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ζητείται μηχανικός σχεδιασμού

Περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων ξεκίνησε – Διενέργεια Διαδικτυακών Ενημερωτικών Παρουσιάσεων από το ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 11.1.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προτάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”. (Επιστολή στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.148348ΕΞ2020/28.12.2020 του Υπ. Οικονομικών και του Αν. Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5825/30.12.2020)

Περισσότερα

α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170), ενημερωμένης έως το Ν.4764/2020 (A΄256/23.12.2020) και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους, ενημερωμένου έως 31.12.2020. (Εγκύκλιος Ε.2211/30.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5855/31.12.2020)

Περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. (Δελτίο Τύπου 31.12.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018 (Α΄139), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4734/2020 (Α΄196). (Δελτίο Τύπου 30.12.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021. (Ανακοίνωση 30.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”: Ευθύνες του ΥΠΕΝ – Προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Ανάγκη άμεσης τροποποίησης του άρθρου 128 του Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου: “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Προτάσεις βελτίωσης και κριτική στο ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ–ΑΥΤΟΝΟΜΩ και γενικότερα για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. (Δελτίο Τύπου 23.12.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα