Νεα/Επικαιροτητα

Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 (αρμοδιότητες Σ.Α. & ΚΕ.Σ.Α.). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.175/7.1.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 28.1.2020 και ώρα 14:00)

Περισσότερα

Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου για τις περιπτώσεις υπαγωγών των Ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 (Αυθαίρετα). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551/30.12.2019 του Υφ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4899/31.12.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως την 30.4.2020 της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2206/30.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση Απόφασης περί Αποδεικτικού Ενημερότητας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1464/12.12.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4820/24.12.2019)

Περισσότερα

Συχνότερα σφάλματα κατά το σχεδιασμό, δημοσίευση και εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και οδηγίες αποφυγής τους. (Εγχειρίδιο 3.12.2019 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.123257/29.11.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4634/16.12.2019)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) επί του ορισμού «Κύριος του Έργου» για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ). (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ19/οικ.3671/Φ.ΔΑΦ/17.12.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΦΒ1Α/70678/764/16.12.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011. (Εγκύκλιος-55 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./395/1552366/30.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου 30.12.2019 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: “Τ. Θεοδωρικάκος: Παράταση για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα”

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ για Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.130414/16.12.2019 του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4825/24.12.2019)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Υποβολή δικαιολογητικών: από 7.1.2020 έως 31.1.2020)

Περισσότερα

Προθεσμία έως 31.3.2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που δηλώνουν στους Δήμους τους, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. (Άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 31.3.2020 στην ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ. (Ανακοίνωση 27.12.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Προσαυξήσεις τέλος για πρόωρες εξοφλήσεις. (Δελτίο Τύπου 23.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν.2664/1998 (Α΄275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα – Δήλωση συντάκτη Μηχανικού – Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4765/24.12.2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4647/2019 που αφορούν οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ. (Εγκύκλιος-52 Αρ.πρωτ.Γ36/02/421/19.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών της “Πελοπόννησος Α.Ε.”. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.1468/22.11.2019 της “Πελοπόννησος Α.Ε.”)

Περισσότερα

Έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. (Απόφαση Αριθμ.Δ22/4193/22.11.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄4607/13.12.2019)

Περισσότερα