Νεα/Επικαιροτητα

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. (Απόφαση Αριθμ.Α.1163/9.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3119/28.7.2020)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. (Εγκύκλιος Ε.2116/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν.4701/2020 (Α΄128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. (Εγκύκλιος Ε.2115/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

4η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.77883/22.7.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3110/27.7.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου και σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του N.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση Αριθμ.104/16/9.7.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3094/24.7.2020)

Περισσότερα

Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η ΥΑ 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (Β΄3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.30452/Δ9.1093/24.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών έως τις 31.12.2022. (Άρθρο 52 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το τ.ΕΤΕΑΕΠ από το 1555. (Ανακοίνωση 17.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών. (Εγκύκλιος-34 Αριθ.Πρωτ.Σ78/18/164151/22.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1161/3.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3020/21.7.2020)

Περισσότερα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Δελτίο Τύπου 22.7.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Κορινθίας. (Ανακοίνωση 22.7.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.113276/17.7.2020) για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Περισσότερα

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ “Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»” (Β΄2274). (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.29408/682/17.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. (Εγκύκλιος Aρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.34715/785/20.6.2018 ΚΥΑ (Β΄2414) “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα”, όπως ισχύει. [ΚΥΑ Αριθ.οικ.29465/687/20.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2969/20.7.2020) και 1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο 6/2018 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44153/22.7.2020)]

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών. [Απόφαση Αριθμ.3921/80/16.7.2020 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β΄2953/17.7.2020) και δημόσια πρόσκληση Νο 10/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44159/22.7.2020)]

Περισσότερα