Νεα/Επικαιροτητα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4583/18, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/86 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. (Εγκύκλιος Ε.2004/9.1.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018). (Εγκύκλιος Ε.2003/9.1.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Περισσότερα

Ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές του Νομού Λακωνίας. (Ανακοίνωση 10.1.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί των Αναθεωρημένων Περιφερειακών Πλαισίων. (Εγκύκλιος 452/3/3.1.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ της Τεχνικής Οδηγίας 3/2018 με θέμα «Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016». (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/9.1.2019 του Υπ. Υγείας)

Περισσότερα

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080/13.12.2018 – ΦΕΚ Β΄5970/31.12.2018)

Περισσότερα

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (παράταση έως 31.12.2019, υψηλότερα όρια και άλλες ρυθμίσεις), με το άρθρο 45 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου 63 “Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή” του Ν.4174/2013, με το άρθρο 68 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018)

Περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018. (ΠΟΛ.1238/21.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.139383/21.12.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5838/27.12.2018)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2001/28.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/Δ/1190552/ΕΞ2018/21.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στο Ν.4548/2018». (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.141372/28.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 (Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις) του Ν.4559/2018. (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96/7.1.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση για ενεργειακούς ελέγχους. (Δελτίο Τύπου 31.12.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες αλλαγές στο «πόθεν έσχες» – Από 3.1.2019 έως 25.1.2019 η υποβολή καταστάσεων και από 18.2.2019 έως 31.3.2019 οι δηλώσεις

Περισσότερα

Παράταση έως 30.6.2019 για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμών

Περισσότερα