Νεα/Επικαιροτητα

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α΄/27.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α΄/18.7.2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/Β΄/10.6.2021) Κ.Υ.Α. – που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (Εγκύκλιος-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.281789/22.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης-Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.270762/Σ.87724/15.7.2021, οδηγός χρήσης υπηρεσίας και Δελτίο Τύπου 20.7.2021του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/Εξαιρέσεις. (Εγκύκλιος-41 Α.Π.268324/14.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31.12.2022. (Άρθρο 74 του Ν.4821/2021)

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021)

Περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του Ν.4495/2017). (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890/29.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3544/3.8.2021)

Περισσότερα

Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2.8.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3527/2.8.2021)

Περισσότερα

Ένταξη ελευθέρων επαγγελματιών Μηχανικών σε επιδοτούμενα Προγράμματα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των τεχνικών τους γραφείων. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

Περισσότερα

Νέα κινητοποίηση εθελοντών μηχανικών για συνδρομή στην καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές, στις υπηρεσίες των ΟΤΑ και του κράτους. (Ανακοίνωση 10.8.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 Ν.4447/2016. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/4.8.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3572/4.8.2021)

Περισσότερα

Πολεοδομικές, Χωροταξικές και Δασικές ρυθμίσεις. (Μέρη Ζ΄ και Θ΄ του Νόμου 4819/2021)

Περισσότερα

Νέες παρατάσεις για προέγκριση δανείου και προθεσμία ολοκλήρωσης έργου, με τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393/20.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3444/29.7.2021)

Περισσότερα

Παράταση έως 31.12.2021 της προθεσμίας ολοκλήρωσης έργων που λήγουν από 30.6.2021 έως και 30.12.2021, με τροποποίηση της 171563/131/21.02.2018 ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020” (Β΄756). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/20.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3345/26.7.2021)

Περισσότερα

Νόμος 4821/2021 “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄134/31.7.2021)

Περισσότερα

Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του Ν.4759/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταίες ενημερώσεις: 26.7.2021 / ανάρτηση 114ης ομάδας και 28.7.2021 / ανάρτηση 115ης ομάδας)

Περισσότερα

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει. (Απόφαση Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/27.7.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ808/23.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3354/26.7.2021)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 30.7.2021). (Ανακοίνωση 26.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα