Νεα/Επικαιροτητα

Δημοσίευση Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (9.8.2016) σχετικά με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.8.2016): Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2016 (κατάργηση της είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Α’ 141/3.8.2016) με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (4.8.2016): Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους ΓΓ του ΥΠΟΙΚ για την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές μηχανικών

Περισσότερα

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Νόμος 4409/28.7.2016

Περισσότερα

Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β΄2151/12.7.2016) στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 ΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ Β’1561/2.6.2016)

Περισσότερα

Ανακοίνωση κεντρικού ΤΕΕ (1.8.2016): Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Γενικό Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Γ99/1/84/27.7.2016) «Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (1.8.2016): Ενημέρωση των Μηχανικών του ΤΕΕ Πελοποννήσου από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ «για το νέο ΤΜΕΔΕ και τις τελευταίες εξελίξεις στην Attica Bank»

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 15/2016 (με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460/28.6.2016) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)»

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Γενικό Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Ε 41/284/19.7.2016) «Aύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1142/15.9.2016 – ΑΔΑ: 6ΠΓΣΗ-ΤΕ4) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015)”

Περισσότερα

Στη διάθεση των πολιτών η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από 11 Ιουλίου 2016

Περισσότερα

Παρέμβαση για επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής Εγκυκλίου σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & υπέρ ΕΜΠ με το Ν.4393/2016

Περισσότερα

Δελτίο τύπου κεντρικού ΤΕΕ (12.7.2016): Γιώργος Στασινός: είδος προς εξαφάνιση οι μηχανικοί – Έντονη κριτική στη διάταξη για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης σε γη υψηλής παραγωγικότητας, επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί ενεργειακών επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο τύπου κεντρικού ΤΕΕ (12.7.2016): Γιώργος Στασινός: πιο σημαντικό το θέμα της ωρίμανσης των προς αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου από το θέμα του φορέα διαχείρισης – συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης των στρατοπέδων στις πόλεις ως χώρων πρασίνου

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Εγκύκλιος 22/2016 (αριθμ. πρωτ. T01/652/18/11.7.2016) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α»

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125 Α΄/7.7.2016 ο Ν.4403/2016 στο άρθρο 57 του οποίου καταργείται συνολικώς το Μέρος Β΄ του Ν.4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις)

Περισσότερα