Νεα/Επικαιροτητα

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1025/4.2.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄406/11.2.2020)

Περισσότερα

Τέλος από φέτος η ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών για τις επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου 11.2.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της “Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα” – Έντυπο Ε3. (Απόφαση Αριθμ.Α.1020/31.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄397/10.2.2020)

Περισσότερα

Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31.1.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄313/6.2.2020)

Περισσότερα

Ψήφισμα της Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου για την απώλεια του συναδέλφου Δημήτρη Τεριακή

Περισσότερα

Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για ποσά πολύ μικρού ύψους. (Άρθρο 27 του Ν.4659/2020 – ΦΕΚ Α΄21/3.2.2020)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013. (Εγκύκλιος ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.2016/31.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 “Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων” του Ν.4172/2013. (Εγκύκλιος ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.2015/31.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4646/2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2012/30.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4646/2019 καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1010/20.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄187/30.1.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87270/3437/22.10.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής του άρθρου 15 παρ. 8 και του άρθρου 19 του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/62412/2532/30.1.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση έως και την 29.2.2020 της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το έτος 2020. (Απόφαση Αριθμ.2541/Δ1.853/21.1.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄88/27.11.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4646/12.12.2019 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. (Εγκύκλιος Ε.2006/24.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. (Απόφαση Αριθμ.Α.1008/20.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1013/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1012/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020)

Περισσότερα

Συγκρότηση των επιτροπών για τα αυθαίρετα που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 που απαιτεί την κατάταξη των νεοανεγειρόμενων κτηρίων τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α από 1.1.2020. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ. (Εγκύκλιος-1 Αριθμ.Πρωτ.12720/Σ.3212/23.1.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα