Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου (4.5.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (3.5.2018) του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» με τίτλο: “ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ / Οι εγγραφές άρχισαν. Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχών Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 / 17 Μαΐου ξεκινά ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων”

Περισσότερα

Ανακοίνωση (3.5.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «ECERTIS: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών των δημοσίων συμβάσεων» και σχετικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 2282/25.4.2018) της Αρχής με θέμα: «Ενημέρωση για το Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών eCertis (παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4412/2016)»

Περισσότερα

Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (Σεπτέμβριος 2016)

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1511/2.5.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»”

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ: 569143/2.5.2018 – ΑΔΑ: ΩΨΣΩ465ΧΠΙ-ΛΥ9) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016»

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ40/35/568570/30.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (2.5.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Συνεχίζεται με 6.110 θέσεις παιδιών το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, για ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ»

Περισσότερα

Απόφαση (353/2018 – ΑΔΑ: 6ΙΒ8465ΧΠΙ-ΣΡ8) του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ στη Συνεδρίαση 18/26.4.2018 για παράταση μέχρι 18.5.2018 της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών)

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1456/26.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-21 (Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805/27.4.2018 – ΑΔΑ: 6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-20 (Αρ. Πρωτ: 553624/26.4.2018 – ΑΔΑ: ΩΛΙΤ465ΧΠΙ-ΘΩ8) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A΄56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Περισσότερα

Απόφαση (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381/4.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1405/25.4.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 5 του νόμου 4315/14 (ΦΕΚ 269Α/14)». (Αφορά στη δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής αδείας πριν τη συντέλεση της πράξης αναλογισμού, σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων του ν.δ/τος 17.7.1923, άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και βαρυνόμενα με υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας)

Περισσότερα

Εγκύκλιος 7 (Αρ. Πρωτ.: Δ24/οικ/5520/24.4.2018 – ΑΔΑ: ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59)». (Ορθή επανάληψη)

Περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), (24.4.2018): «Άνοιξε η εφαρμογή εξόφλησης φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXISnet με τη χρήση καρτών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (24.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογικές δηλώσεις συζύγων»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (23.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 – Εισφορές Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Πρόσκληση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης «ΛΥΣΗ» στην τελετή εγκαινίων λειτουργίας του Ινστιτούτου την Παρασκευή 27.4.2018

Περισσότερα