Νεα/Επικαιροτητα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Δελτίο Τύπου 22.7.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Κορινθίας. (Ανακοίνωση 22.7.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.113276/17.7.2020) για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Περισσότερα

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ “Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»” (Β΄2274). (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.29408/682/17.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. (Εγκύκλιος Aρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.34715/785/20.6.2018 ΚΥΑ (Β΄2414) “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα”, όπως ισχύει. [ΚΥΑ Αριθ.οικ.29465/687/20.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2969/20.7.2020) και 1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο 6/2018 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44153/22.7.2020)]

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών. [Απόφαση Αριθμ.3921/80/16.7.2020 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β΄2953/17.7.2020) και δημόσια πρόσκληση Νο 10/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44159/22.7.2020)]

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (Εγκύκλιος-243 Αριθμ.Πρωτ.44318/15.7.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. (1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ – Αρ.Πρωτ.42119/15.7.2020)

Περισσότερα

Δημόσια πρόσκληση Νο 9/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.42118/15.7.2020) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, για υποβολή αιτήσεων στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω”

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136), σχετικά με την καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. (Εγκύκλιος Ε.2111/21.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1169/17.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3008/20.7.2020)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β΄2787/10.7.2020). (Εγκύκλιος Ε.2109/14.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β΄3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α). (Απόφαση Αριθμ.Φ.10043/24986/952/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2943/17.7.2020)

Περισσότερα

Υποβολή Αίτησης για άδεια Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. (Ενημέρωση 20.7.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων της Β΄ ΦΑΣΗΣ για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ / Ορθές επαναλήψεις για το μήνα Ιούνιο 2020. (Ανακοίνωση 20.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες για καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 δόσεις και έκπτωση 2% στην εφάπαξ εξόφληση. (Δελτίο Τύπου 20.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση αυθαιρέτων – Τρίμηνη παράταση με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. (Δελτίο Τύπου 16.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61239/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016”. (ΚΥΑ Αριθμ.69301/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Περισσότερα