Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ1274/27.12.2013 (Β΄3398) απόφασης του ΓΓΔΕ περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1265/3.12.2020 (Β΄5346). (Απόφαση Αριθμ.Α.1033/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄703/23.2.2021)

Περισσότερα

Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13.5.2016 και μετά. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/75268/1.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση στην υποβολή καταστάσεων (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) υπόχρεων έτους 2021 έως 5.3.2021. (Ανακοίνωση 1.3.2021 του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ)

Περισσότερα

Από 5.3.2021 δίνεται η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση να επιλέξουν την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (έως 5 έτη ασφάλισης). (Ανακοίνωση 2.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου 1η – 5η Μαρτίου 2021. (Ανακοίνωση 1.3.2021 του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 – ΦΕΚ Β΄793/27.2.2021)

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, υποβολή μονομερών δηλώσεων από τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου, βεβαιώσεις κίνησης. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Από 1.3.2021 οι νέες βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε11. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.1248/25.2.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Πρόσκληση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.24101/25.2.20212021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄757/25.2.2021)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 10.3.2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.71503/26.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-14 ΑΠ70383/25.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οι όροι και η διαδικασία για την προκαταβολή σύνταξης. (Ανακοίνωση 25.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.8690/199/25.2.2021 – ΦΕΚ Β΄756/25.2.2021)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του Ν.4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.8689/198/25.2.2021 – ΦΕΚ Β΄756/25.2.2021)

Περισσότερα

Με νέες προδιαγραφές η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο & τις επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου 25.2.2021 των Υπ. Οικονομικών & Ψηφ. Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.8460/Δ1.2667/24.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄755/25.2.2021)

Περισσότερα