Νεα/Επικαιροτητα

Νόμος 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1754/7.5.2020)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/30.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1753/7.5.2020)

Περισσότερα

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.82992/6.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα. (ΑΑΔΕ, 1η έκδοση, Απρίλιος 2020)

Περισσότερα

Να παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για τις αιτήσεις των 600 ευρώ ζητούν οι Πρόεδροι του ΟΕΕ και του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 6.5.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κανονικά και ενιαία συνεχίζεται το πρόγραμμα για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. (Γ΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Β΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Α΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος Aρ.πρ.Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νέο περιβάλλον για myBusinesSupport και αξιόγραφα. (Δελτίο Τύπου 4.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.4.2020 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Περισσότερα

Δυνατότητα για νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17321/327/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄993). (Απόφαση Αριθμ.17045/319/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1694/4.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.17239/Δ1.5936/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1695/4.5.2020)

Περισσότερα

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.16394/Δ1.5642/27.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Περισσότερα

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17078/505/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άμεσα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα