Κεντρικό ΤΕΕ (4.8.2016): Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους ΓΓ του ΥΠΟΙΚ για την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές μηχανικών

Επιστολή απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προς τους Γενικούς Γραμματείς Πληροφοριακών Συστήματων και Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στη δήλωση και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές των μηχανικών.

Το κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Βάσει της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1025/2014 (ΦΕΚ  211/Β΄/04.02.2014) οι δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.  Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που αυτά διαθέτουν. Οι υπόχρεοι μηχανικοί με την οριστικοποίηση της δήλωσης, εκτυπώνουν «Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών» η οποία αποτελεί έγκυρη βεβαίωση βάσει της υπ’ αριθμ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β’/14.11.2003) απόφασης και αποτελεί το αποδεικτικό που υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή των μελετών ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Η ταυτότητα οφειλής έχει ως ημερομηνία εξόφλησης την ημερομηνία έκδοσής της, στην περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης είναι εργάσιμη ημέρα, αλλιώς την αμέσως  επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η απόδοση του φόρου πρέπει να γίνει άμεσα (την ίδια ημέρα που εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής) και εντός των ωρών λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων ακόμα και στην περίπτωση που η εξόφληση γίνεται μέσω e-banking. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν η εξόφληση του φόρου γίνει μέσω e-banking εκτός των ωρών λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, πολλές φορές να μην ενημερώνεται αυθημερόν το σύστημα και η υποβολή της δήλωσης να εκλαμβάνεται ως εκπρόθεσμη με συνέπεια την επιβολή προσαυξήσεων, γεγονός που έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επαγγελματική δραστηριότητα των Μελών μας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης  του προκαταβλητέου φόρου και της έκδοσης της ταυτότητας οφειλής μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του φόρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση  των Μελών μας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »