Διακανονισμός Οφειλών Συνδρομών Παλαιότερων Ετών


Για τις περιπτώσεις που τα Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνικές Επωνυμίες δεν μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλόμενες συνδρομές, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού με τους εξής όρους:

  • Οι οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές να μπορούν να καταβληθούν σε διμηνιαίες δόσεις.
  • Στο Μέλος ή την Τεχνική Επωνυμία με ενεργό διακανονισμό δίνεται βεβαίωση ενημερότητας και δεν εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τυχόν μελλοντική αύξηση των συνδρομών δεν θα αυξήσει τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε έγκυρο διακανονισμό.
  • Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στον διακανονισμό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του MyTEE (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά Γραφεία ή στα Περιφερειακά Τμήματα). Η αίτηση συνοδεύεται με εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις οφειλόμενες δόσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη.
  • Για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη συναλλαγή θα ενημερώνεται ο οφειλέτης με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Σε περίπτωση που για 3 συνεχόμενες προσπάθειες δεν εισπραχθεί η οφειλόμενη δόση ο διακανονισμός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.
  • Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μέχρι 3 αιτήσεις για υπαγωγή σε διακανονισμό.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του κεντρικού ΤΕΕ: “ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ